Buscar a Deus

דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃

1 Crônicas 16:11

אבל תקבלו גבורה בבוא עליכם רוח הקדש והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשמרון ועד קצה הארץ׃

Atos 1:8

לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃

Efésios 3:16

ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש יהוה וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד׃

1 Crônicas 28:9

דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב׃

Isaías 55:6

מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃

Salmos 63:1

טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃

טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃

Salmos 118:8,9

29 נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃

30 ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו׃

31 וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Isaías 40:29-31

מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃

Provérbios 18:22

נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני אל גוי לא קרא בשמי׃

Isaías 65:1

ישלם יהוה פעלך ותהי משכרתך שלמה מעם יהוה אלהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו׃

Rute 2:12

ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃

Jeremias 29:13

אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו׃

Salmos 119:2

1 ועזריהו בן עודד היתה עליו רוח אלהים׃

2 ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימן יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא לכם ואם תעזבהו יעזב אתכם׃

3 וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה׃

4 וישב בצר לו על יהוה אלהי ישראל ויבקשהו וימצא להם׃

5 ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא כי מהומת רבות על כל יושבי הארצות׃

6 וכתתו גוי בגוי ועיר בעיר כי אלהים הממם בכל צרה׃

7 ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי יש שכר לפעלתכם׃

8 וכשמע אסא הדברים האלה והנבואה עדד הנביא התחזק ויעבר השקוצים מכל ארץ יהודה ובנימן ומן הערים אשר לכד מהר אפרים ויחדש את מזבח יהוה אשר לפני אולם יהוה׃

9 ויקבץ את כל יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון כי נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי יהוה אלהיו עמו׃

10 ויקבצו ירושלם בחדש השלישי לשנת חמש עשרה למלכות אסא׃

11 ויזבחו ליהוה ביום ההוא מן השלל הביאו בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים׃

12 ויבאו בברית לדרוש את יהוה אלהי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם׃

13 וכל אשר לא ידרש ליהוה אלהי ישראל יומת למן קטן ועד גדול למאיש ועד אשה׃

14 וישבעו ליהוה בקול גדול ובתרועה ובחצצרות ובשופרות׃

15 וישמחו כל יהודה על השבועה כי בכל לבבם נשבעו ובכל רצונם בקשהו וימצא להם וינח יהוה להם מסביב׃

16 וגם מעכה אם אסא המלך הסירה מגבירה אשר עשתה לאשרה מפלצת ויכרת אסא את מפלצתה וידק וישרף בנחל קדרון׃

17 והבמות לא סרו מישראל רק לבב אסא היה שלם כל ימיו׃

18 ויבא את קדשי אביו וקדשיו בית האלהים כסף וזהב וכלים׃

19 ומלחמה לא היתה עד שנת שלשים וחמש למלכות אסא׃

2 Crônicas 15

ובלי אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלהים כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלהים וגמול הוא משיב לדרשיו׃

Hebreus 11:6

ובקשתם משם את יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך׃

Deuteronômio 4:29

דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃

Salmos 105:4

דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם׃

Amós 5:14

ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם׃

2 Crônicas 7:14

דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך׃

Salmos 119:28

ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃

Salmos 9:10

סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃

Efésios 6:10

בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃

Salmos 119:10

כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃

2 Timóteo 1:7

ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו׃

זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה׃

Salmos 24:5,6

ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימן יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא לכם ואם תעזבהו יעזב אתכם׃

2 Crônicas 15:2

ותצלח עליו רוח יהוה וישסעהו כשסע הגדי ומאומה אין בידו ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה׃

Juízes 14:6

וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃

כי כל השאל יקבל והדרש ימצא ולדפק יפתח׃

Lucas 11:9,10

כי כה אמר יהוה לבית ישראל דרשוני וחיו׃

Amós 5:4

להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה׃

Colossenses 1:11

אך בקשו את מלכות האלהים ונוסף לכם כל אלה׃

Lucas 12:31

הלוא כה דברי כאש נאם יהוה וכפטיש יפצץ סלע׃

Jeremias 23:29

דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃

Salmos 34:4

לך אמר לבי בקשו פני את פניך יהוה אבקש׃

Salmos 27:8

כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב׃

Salmos 34:10

כן דעה חכמה לנפשך אם מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת׃

Provérbios 24:14

ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי׃

Salmos 119:45

יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃

Salmos 14:2

ויקרא שמשון אל יהוה ויאמר אדני יהוה זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים׃

Juízes 16:28

שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃

Mateus 7:7

וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃

Lucas 11:9

והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך׃

Salmos 37:4

למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע׃

אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק׃

Salmos 139:1,2

כי בא בן האדם לבקש ולהושיע את האבד׃

Lucas 19:10