A Carne

5 כי אשר המה לבשר בעניני הבשר יחשבו ואשר לרוח בעניני הרוח יחשבו׃

6 כי מחשבת הבשר היא המות ומחשבת הרוח היא החיים והשלום׃

7 יען מחשבת הבשר רק שנאת אלהים היא באשר לא תשתעבד לתורת האלהים ואף איננה יכולה׃

8 ואשר המה בבשר לא יוכלו להיות רצוים לאלהים׃

Romanos 8:5-8

ואתם אינכם בבשר כי אם ברוח אם אמנם רוח האלהים שכן בקרבכם כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו׃

Romanos 8:9

הזרע בבשרו יקצר כליון משברו והזרע ברוח יקצר מן הרוח חיי עולם׃

Gálatas 6:8

וזאת אני אמר אחי כי בשר ודם לא יוכל לרשת את מלכות האלהים ואשר יכלה לא יירש את אשר לא יכלה׃

1 Coríntios 15:50

1 על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃

2 כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אתי מתורת החטא והמות׃

3 כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על יד הבשר עשה האלהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר׃

4 למען תמלא חקת התורה בנו המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃

Romanos 8:1-4

21 ובכן מצא אני בי זה החק אנכי רצה לעשות הטוב ודבק בי הרע׃

22 כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלהים׃

23 אך ראה אני באברי חק אחר הלחם לחק שכלי ויוליכני שבי לתורת החטא אשר באברי׃

Romanos 7:21-23

שקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפה׃

Mateus 26:41

והנני אמר התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאות הבשר׃

Gálatas 5:16

כי אם תחיו לפי הבשר מות תמתון ואם על ידי הרוח תמותתו את מעללי הבשר חיה תחיו׃

כי כל אשר רוח אלהים ינהגם בני אלהים המה׃

Romanos 8:13,14

כי בעת היותנו בבשר תשוקות החטא אשר התעוררו על ידי התורה היו פעלות באברינו לעשות פרי למות׃

Romanos 7:5

19 וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה׃

20 עבודת אלילים וכשוף איבות ומצות וקנאה ורגז מריבות מחלקות וכתות׃

21 צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃

Gálatas 5:19-21

כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃

Gálatas 5:13

כי כל אשר בחלד תאות הבשר ותאות העינים וגאות ההון איננו מן אבינו כי אם מן החלד׃

1 João 2:16

ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם כל תשוקתיו ותאותיו׃

Gálatas 5:24

ובו אתם גם נמולים מילה שלא בידים בהפשטת גוף הבשר החוטא היא מילת המשיח׃

Colossenses 2:11

הרוח הוא הנתן חיים והבשר אין בו מועיל הדברים אשר אני דברתי אליכם רוח המה וחיים המה׃

João 6:63

הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃

João 3:6