Casa de Deus

אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך׃

Salmos 65:4

וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי׃

ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים׃

Gênesis 28:16,17

אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃

Salmos 27:4

44 משכן העדות היה לאבותינו במדבר כאשר צוה המדבר אל משה לעשות אתו כתבנית אשר ראה׃

45 ואבותינו לקחהו וגם הביאהו אתם הם ויהושע ברשתם את ארצות הגוים אשר גרש אתם אלהים מפני אבותינו עד ימי דוד׃

46 והוא מצא חן בעיני אלהים וישאל למצא משכנות לאלהי יעקב׃

47 ושלמה בנה לו בית׃

48 אבל העליון לא ישכן בהיכלות מעשי ידים כאשר אמר הנביא׃

49 השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי אמר יהוה ואי זה מקום מנוחתי׃

50 הלא את כל אלה ידי עשתה׃

Atos 7:44-50

ויבא ישוע אל מקדש האלהים ויגרש משם את כל המוכרים והקונים במקדש ויהפך את שלחנות השלחנים ואת מושבות מכרי היונים׃

ויאמר אליהם הן כתוב כי ביתי בית תפלה יקרא ואתם שמתם אתו למערת פריצים׃

Mateus 21:12,13

כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי׃

ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי׃

Isaías 66:1,2

ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד׃

Salmos 52:8

13 ויקרבו ימי חג הפסח אשר ליהודים ויעל ישוע ירושלים׃

14 וימצא במקדש מכרי בקר וצאן ובני יונה ואת מחליפי כסף ישבים שם׃

15 ויקח חבלים ויעבתם לשוט ויגרש כלם מן המקדש ואת הצאן ואת הבקר ויפזר את מעות השלחנים ויהפך שלחנתיהם׃

16 ואל מכרי היונים אמר הוציאו אלה מזה ואל תעשו את בית אבי לבית מסחר׃

17 ויזכרו תלמידיו את הכתוב כי קנאת ביתך אכלתני׃

João 2:13-17

או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃

1 Coríntios 6:19

כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע׃

Salmos 84:10

ואם אחר הנה תדע איך להתנהג בבית האלהים שהיא עדת אלהים חיים עמוד האמת ומכונה׃

1 Timóteo 3:15

שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃

Salmos 122:1

אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃

Hebreus 3:6

כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃

Salmos 69:9

אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים׃

Salmos 23:6