Casa do Senhor

ואם אחר הנה תדע איך להתנהג בבית האלהים שהיא עדת אלהים חיים עמוד האמת ומכונה׃

1 Timóteo 3:15

אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃

כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃

Salmos 27:4,5

48 אבל העליון לא ישכן בהיכלות מעשי ידים כאשר אמר הנביא׃

49 השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי אמר יהוה ואי זה מקום מנוחתי׃

50 הלא את כל אלה ידי עשתה׃

Atos 7:48-50

שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃

Salmos 122:1

כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי׃

ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי׃

Isaías 66:1,2

אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃

Hebreus 3:6

ויבא ישוע אל מקדש האלהים ויגרש משם את כל המוכרים והקונים במקדש ויהפך את שלחנות השלחנים ואת מושבות מכרי היונים׃

ויאמר אליהם הן כתוב כי ביתי בית תפלה יקרא ואתם שמתם אתו למערת פריצים׃

Mateus 21:12,13

צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה׃

שתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו׃

Salmos 92:12,13

ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃

João 14:23

אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים׃

Salmos 23:6

או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃

1 Coríntios 6:19

כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם׃

Mateus 18:20

שיר המעלות הנה ברכו את יהוה כל עבדי יהוה העמדים בבית יהוה בלילות׃

שאו ידכם קדש וברכו את יהוה׃

Salmos 134:1,2