A Ceia do Senhor

כוס הברכה אשר אנחנו מברכים הלא היא התחברות דם המשיח והלחם אשר אנחנו בצעים הלא הוא התחברות גוף המשיח׃

כי לחם אחד הוא לכן גם נוף אחד אנחנו הרבים באשר לכלנו חלק בלחם האחד׃

1 Coríntios 10:16,17

18 ויסבו ויאכלו ויאמר ישוע אמן אמר אני לכם אחד מכם האכל אתי ימסרני׃

19 ויחלו להתעצב ויאמרו אליו זה אחר זה הכי אני הוא׃

20 ויען ויאמר אליהם אחד משנים העשר הוא הטבל עמי בקערה׃

21 הן בן האדם הלך ילך כאשר כתוב עליו אבל אוי לאיש ההוא אשר על ידו ימסר בן האדם טוב לאיש ההוא שלא נולד׃

Marcos 14:18-21

2 ויהי אחרי החל הסעודה והשטן נתן בלב יהודה בן שמעון איש קריות למסרו׃

3 וידע ישוע כי נתן אביו את הכל בידו וכי מאלהים בא ואל אלהים ישוב׃

4 ויקם מעל השלחן ויפשט את בגדיו ויקח מטפחת ויחגרה׃

5 ואחר יצק מים בכיור ויחל לרחץ את רגלי תלמידיו ולנגב במטפחת אשר הוא חגור בה׃

João 13:2-5

21 ויהי ככלות ישוע לדבר הדברים האלה ויבהל ברוחו ויעד ויאמר אמן אמן אני אמר לכם כי אחד מכם ימסרני׃

22 ויתראו תלמידיו ויתמהו איש אל רעהו לדעת על מי דבר׃

23 ואחד מתלמידיו מסב על חיק ישוע אשר ישוע אהבו׃

24 וירמז לו שמעון פטרוס לדרש מי הוא זה אשר דבר עליו׃

25 ויפל על לב ישוע ויאמר אליו אדני מי הוא׃

26 ויען ישוע הנה זה הוא אשר אטבל פתי לתתו לו ויטבל את פתו ויתן אל יהודה בן שמעון איש קריות׃

27 ואחרי בלעו בא השטן אל קרבו ויאמר אליו ישוע את אשר תעשה עשה מהרה׃

28 ומן המסבים לא ידע איש על מה דבר אליו כזאת׃

29 כי יש אשר חשבו כי אמר אליו ישוע קנה לנו צרכי החג או לתת לאביונים יען אשר כיס הכסף תחת יד יהודה׃

30 והוא בקחתו את פת הלחם מהר לצאת החוצה ויהי לילה׃

João 13:21-30

עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃

Gálatas 2:20

53 ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם אם לא תאכלו את בשר בן האדם ושתיתם את דמו אין לכם חיים בקרבכם׃

54 האכל את בשרי והשתה את דמי יש לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון׃

55 כי בשרי באמת הוא מאכל ודמי באמת הוא משקה׃

56 האכל את בשרי ושתה את דמי הוא ילין בי ואני בו׃

57 כאשר שלחני האב החי ואנכי חי בגלל אבי כן האכל אתי גם הוא יחיה בגללי׃

João 6:53-57

22 ויהי באכלם ויקח ישוע לחם ויברך ויבצע ויתן להם ויאמר קחו אכלו זה הוא גופי׃

23 ויקח את הכוס ויברך ויתן להם וישתו ממנה כלם׃

24 ויאמר להם זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים׃

25 אמן אמר אני לכם שתה לא אשתה עוד מתנובת הגפן עד היום ההוא אשר אשתה אותה חדשה במלכות האלהים׃

Marcos 14:22-25

14 ויהי כאשר הגיעה השעה ויסב הוא ושנים עשר השליחים אתו׃

15 ויאמר אליהם נכסף נכספתי לאכל אתכם את הפסח הזה לפני ענותי׃

16 כי אמר אני לכם אינני אכל אותו עוד עד כי ימלא במלכות האלהים׃

Lucas 22:14-16

ויהי באחד בשבת כאשר נאספו התלמידים לבצע הלחם וידבר אתם פולוס כי אמר ללכת משם למחרת היום ויארך הדבר עד חצות הלילה׃

Atos 20:7

26 ובאכלם ויקח ישוע את הלחם ויברך ויבצע ויתן לתלמידים ויאמר קחו ואכלו זה הוא גופי׃

27 ויקח את הכוס ויברך ויתן להם לאמר שתו ממנה כלכם׃

28 כי זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים׃

29 ואני אמר לכם כי מעתה שתה לא אשתה מתנובת הגפן הזאת עד היום ההוא אשר אשתה אתה עמכם חדשה במלכות אבי׃

30 ויהי אחרי גמרם את ההלל ויצאו אל הר הזיתים׃

Mateus 26:26-30

4 לכן אחי הומתם גם אתם לתורה בגוית המשיח להיותכם לאחר לאשר נעור מן המתים למען נעשה פרי לאלהים׃

5 כי בעת היותנו בבשר תשוקות החטא אשר התעוררו על ידי התורה היו פעלות באברינו לעשות פרי למות׃

6 אבל עתה נפטרנו מן התורה כי מתנו לאשר היינו אסורים בו למען נעבד מעתה לפי התחדשות הרוח ולא לפי ישן הכתב׃

Romanos 7:4-6

כי בכל עת שתאכלו את הלחם הזה ותשתו את הכוס הזאת הזכר תזכירו את מות אדנינו עד כי יבוא׃

1 Coríntios 11:26

אנכי הלחם החי הירד מן השמים איש כי יאכל מן הלחם הזה יחיה לעולם והלחם אשר אתננו הוא בשרי אשר אני נתן בעד חיי העולם׃

João 6:51

17 ויקח את הכוס ויברך ויאמר קחו אתה וחלקו ביניכם׃

18 כי אמר אני לכם שתה לא אשתה מעתה מתנובת הגפן עד כי תבוא מלכות האלהים׃

19 ויקח את הלחם ויברך ויבצע ויתן להם לאמר זה גופי הנתן בעדכם זאת עשו לזכרוני׃

20 וכן גם את הכוס אחר הסעודה לאמר זו הכוס היא הברית החדשה בדמי הנשפך בעדכם׃

Lucas 22:17-20

על כן אחי בהקהלכם יחד לאכל תחכו איש אל רעהו׃

וכי ירעב איש יאכל בביתו פן תקהלו לאשמה ויתר הדברים אתקן בבאי׃

1 Coríntios 11:33,34

15 ובעבור זאת הוא גם סרסר לברית חדשה למען אשר יירשו המקראים את הבטחת נחלת עולם אחרי אשר מת לפדות מן הפשעים אשר נעשו תחת הברית הראשונה׃

16 כי במקום שיש דיתיקי צריך לדעת מות מקימה׃

17 כי רק במות המת תכון דיתיקי ואיננה בתקפה בעוד מקימה בחיים׃

Hebreus 9:15-17

27 לכן מי שיאכל מן הלחם הזה או ישתה מכוס האדון שלא כראוי יאשם לגוף אדנינו ולדמו׃

28 יבחן האיש את נפשו ואז יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס׃

29 כי האכל והשתה שלא כראוי אכל ושתה דין לנפשו יען אשר לא הפלה את גוף האדון׃

30 בעבור זאת יש בכם חולים וחלשים רבים והרבה ישנו המות׃

1 Coríntios 11:27-30

23 כי כה קבלתי אנכי מן האדון את אשר גם מסרתי לכם כי האדון ישוע בלילה ההוא אשר נמסר בו לקח את הלחם׃

24 ויברך ויבצע ויאמר קחו אכלו זה גופי הנבצע בעדכם עשו זאת לזכרוני׃

25 וכן גם את הכוס אחר הסעודה ויאמר הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי עשו זאת לזכרוני בכל עת שתשתו׃

26 כי בכל עת שתאכלו את הלחם הזה ותשתו את הכוס הזאת הזכר תזכירו את מות אדנינו עד כי יבוא׃

27 לכן מי שיאכל מן הלחם הזה או ישתה מכוס האדון שלא כראוי יאשם לגוף אדנינו ולדמו׃

28 יבחן האיש את נפשו ואז יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס׃

29 כי האכל והשתה שלא כראוי אכל ושתה דין לנפשו יען אשר לא הפלה את גוף האדון׃

30 בעבור זאת יש בכם חולים וחלשים רבים והרבה ישנו המות׃

1 Coríntios 11:23-30

ויקח את הלחם ויברך ויבצע ויתן להם לאמר זה גופי הנתן בעדכם זאת עשו לזכרוני׃

וכן גם את הכוס אחר הסעודה לאמר זו הכוס היא הברית החדשה בדמי הנשפך בעדכם׃

Lucas 22:19,20

23 כי כה קבלתי אנכי מן האדון את אשר גם מסרתי לכם כי האדון ישוע בלילה ההוא אשר נמסר בו לקח את הלחם׃

24 ויברך ויבצע ויאמר קחו אכלו זה גופי הנבצע בעדכם עשו זאת לזכרוני׃

25 וכן גם את הכוס אחר הסעודה ויאמר הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי עשו זאת לזכרוני בכל עת שתשתו׃

26 כי בכל עת שתאכלו את הלחם הזה ותשתו את הכוס הזאת הזכר תזכירו את מות אדנינו עד כי יבוא׃

1 Coríntios 11:23-26

26 ובאכלם ויקח ישוע את הלחם ויברך ויבצע ויתן לתלמידים ויאמר קחו ואכלו זה הוא גופי׃

27 ויקח את הכוס ויברך ויתן להם לאמר שתו ממנה כלכם׃

28 כי זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים׃

29 ואני אמר לכם כי מעתה שתה לא אשתה מתנובת הגפן הזאת עד היום ההוא אשר אשתה אתה עמכם חדשה במלכות אבי׃

Mateus 26:26-29

7 ויבא יום המצות אשר זבוח יזבח בו הפסח׃

8 וישלח את פטרוס ואת יוחנן לאמר לכו והכינו לנו את הפסח ונאכלה׃

9 ויאמרו אליו באי זה מקום תחפץ כי נכין אותו׃

10 ויאמר אליהם הנה אתם באים העירה ופגע אתכם איש נשא צפחת מים לכו אחריו אל הבית אשר יבוא שמה׃

11 ואמרתם אל בעל הבית כה אמר לך הרב איה המלון אשר אכלה שם את הפסח עם תלמידי׃

12 והוא יראה אתכם עליה גדולה מצעה שם תכינו׃

13 וילכו וימצאו כאשר דבר אליהם ויכינו את הפסח׃

14 ויהי כאשר הגיעה השעה ויסב הוא ושנים עשר השליחים אתו׃

Lucas 22:7-14

לא תוכלו לשתות יחד כוס אדנינו וגם כוס השדים ולא תוכלו להתחבר אל שלחן אדנינו וגם אל שלחן השדים׃

1 Coríntios 10:21

20 ועתה כאשר תקהלו יחד אין זה לאכל סעודת האדון׃

21 כי כל אחד מקדים לקחת סעודתו בעת האכילה וזה ירעב וזה ישתכר׃

22 האין לכם בתים לאכל ולשתות בהם או התבוזו את קהל אלהים ותכלימו את אשר אין בידם מאומה מה אמר לכם העל זאת אשבח אתכם אינני משבח׃

1 Coríntios 11:20-22

5 כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחיתו׃

6 באשר ידעים אנחנו כי נצלב אתו האדם הישן אשר בנו למען תבטל גוית החטא לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא׃

7 כי אשר מת הוא נקה מן החטא׃

8 והנה אם מתנו עם המשיח נאמין כי גם נחיה עמו׃

9 באשר ידענו כי המשיח אחרי אשר נעור מן המתים לא ימות עוד והמות לא ישלט בו עוד׃

10 כי אשר מת מת לחטא פעם אחת ואשר חי חי הוא לאלהים׃

Romanos 6:5-10