Céu

כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם׃

Isaías 55:9

אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד׃

Filipenses 3:20

אל תאצרו לכם אוצרות בארץ אשר יאכלום שם סס ורקב וגנבים יחתרו שם וגנבו׃

אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא יאכלום שם וגנבים לא יחתרו שם ולא יגנבו׃

Mateus 6:19,20

ויהי כדברו זאת העלה והם ראים וישאהו ענן מנגד עיניהם׃

Atos 1:9

אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃

Jeremias 32:17

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ׃

והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃

Gênesis 1:1,2

ויצילני האדון מכל מעשה רע ויושיעני אל מלכותו שבשמים לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

2 Timóteo 4:18

כי לא הבאנו מאומה לעולם בידוע שגם לא נוכל להוציא ממנו מאומה׃

ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃

1 Timóteo 6:7,8

רומה על שמים אלהים ועל כל הארץ כבודך׃

Salmos 108:5

מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ׃

Salmos 73:25

והוא ישוע אמר הניחו לילדים ואל תמנעום מבוא אלי כי לאלה מלכות השמים׃

Mateus 19:14

הבונה בשמים מעלותו ואגדתו על ארץ יסדה הקרא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃

Amós 9:6

את אשר למעלה יהגה לבבכם לא את אשר בארץ׃

Colossenses 3:2

עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ׃

Salmos 124:8

למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע׃

יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה דעת׃

Salmos 19:1,2

בבית אבי מעונות רבות ואם לא כן הוא כי עתה הגדתי לכם הנני הלך להכין מקום לכם׃

João 14:2

כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח׃

אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון׃

1 Tessalonicenses 4:16,17

אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃

וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃

1 João 3:2,3

ויאמר ישוע אליו אם חפצך להיות שלם לך מכר את רכשך ותן לעניים והיה לך אוצר בשמים ושוב הלם ולך אחרי׃

Mateus 19:21

השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃

Mateus 24:35

כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים׃

Efésios 6:12

ויוליכם מחוץ לעיר עד בית היני וישא את ידיו ויברכם׃

ויהי בברכו אתם ויפרד מאתם וינשא השמימה׃

Lucas 24:50,51

לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים׃

Eclesiastes 3:1

אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם יהוה הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם יהוה׃

Jeremias 23:24

כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שילך בידו׃

Eclesiastes 5:15