Chamada

אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃

1 Pedro 3:9

לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃

João 15:16

נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני אל גוי לא קרא בשמי׃

Isaías 65:1

ויאמר פטרוס אליהם שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקדש׃

Atos 2:38

כי לזאת נקראתם כי גם המשיח ענה בעבורכם והשאיר לכם מופת ללכת בעקבותיו׃

1 Pedro 2:21

וארדף את מטרת שכר הנצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלהים במשיח ישוע׃

Filipenses 3:14

כי אם היו קדשים בכל דרכיכם כאשר קדוש הוא אשר קרא אתכם׃

כי על כן כתוב והייתם קדשים כי קדוש אני׃

1 Pedro 1:15,16

נאמן הקורא אתכם אשר גם יעשה׃

1 Tessalonicenses 5:24

אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃

2 Timóteo 1:9

גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת׃

Efésios 4:4

נאמן הוא האלהים אשר על פיו נקראתם לחברת בנו ישוע המשיח אדנינו׃

1 Coríntios 1:9

ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃

כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר׃

1 Coríntios 1:28,29

לזאת קרא אתכם בבשורתנו לנחלת כבוד אדנינו ישוע המשיח׃

2 Tessalonicenses 2:14

והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃

Romanos 8:28