Colheita

הזרע בבשרו יקצר כליון משברו והזרע ברוח יקצר מן הרוח חיי עולם׃

Gálatas 6:8

ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום׃

Tiago 3:18

אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם׃

ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו׃

Levítico 26:3,4

הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם׃

Joel 1:12

אל תתעו לא יתן אלהים להתל בו כי מה שזרע האדם אתו יקצר׃

Gálatas 6:7

ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃

Gálatas 6:9

כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃

Provérbios 3:9

והנתן זרע לזרע ולחם לאכל יתן וירבה את זרעכם ויפריא תנובות צדקתכם׃

2 Coríntios 9:10

הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃

Mateus 6:26

וכל מוסר בעת עברו עלינו איננו שמחה בעינינו כי אם יגון אולם באחריתו יתן פרי שלום לצדקה למלמדים בו׃

Hebreus 12:11

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃

Malaquias 3:10

כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃

ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃

Habacuque 3:17,18