Compreensão

בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל׃

Salmos 90:2

קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃

Jeremias 33:3

וישב ויקרא אל שנים העשר ויאמר אליהם איש כי יחפץ להיות הראשון הוא יהיה האחרון לכלם ומשרת כלם׃

Marcos 9:35

כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל׃

Eclesiastes 11:5

ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃

Provérbios 14:29

אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃

Salmos 32:8

הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃

Isaías 40:28

גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר׃

Salmos 145:3

ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע׃

ואם אתם למשיח הנכם זרע אברהם ונחלים כפי ההבטחה׃

Gálatas 3:28,29

ויבט בן ישוע ויאמר להם מבני אדם יפלא הדבר אבל מהאלהים לא יפלא כל דבר׃

Mateus 19:26

רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום׃

Provérbios 19:21

כי בלכתנו בבשר לא נלחם לפי הבשר׃

2 Coríntios 10:3

בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃

התרחקו מכל הדומה לרע׃

1 Tessalonicenses 5:21,22

אשר לא נביט אל הדברים הנראים כי אם אל אשר אינם נראים כי הנראים לשעה המה ואשר אינם נראים הם לעולם׃

2 Coríntios 4:18

ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃

Provérbios 4:7

ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃

João 3:3

כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה׃

Provérbios 21:2

הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו׃

Isaías 45:9

פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃

Salmos 119:130

מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃

Romanos 11:33

כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם׃

Isaías 55:9

ורבו בחסד ובדעת אדנינו ומושיענו ישוע המשיח אשר לו הכבוד גם היום וגם ליום העולם אמן׃

2 Pedro 3:18

כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו׃

Efésios 1:17

אל יאמר המנסה האלהים נסני כי האלהים איננו מנסה ברע והוא לא ינסה איש׃

Tiago 1:13

כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה׃

Salmos 90:4