A Comunhão

אני בהם ואתה בי למען יהיו משלמים לאחד ולמען ידע העולם כי אתה שלחתני ואהבת אתם כאשר אהבתני׃

João 17:23

44 וכל המאמינים התאחדו יחד ויהי להם הכל בשתפות׃

45 ואת אחזתם ואת רכושם מכרו ויחלקו אתם לכלם לאיש איש די מחסורו׃

46 ויום יום היו שקדים במקדש לב אחד ויבצעו את הלחם בבית בבית׃

47 ויאכלו מזונם בגילה ובתם לבב וישבחו את האלהים וימצאו חן בעיני כל העם והאדון הוסיף יום יום על העדה את הנושעים׃

Atos 2:44-47

ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו׃

Provérbios 27:17

שאו איש את משא רעהו בזאת תמלאו את תורת המשיח׃

Gálatas 6:2

מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃

בזאת ידעו כלם כי תלמידי אתם בהיות אהבה ביניכם׃

João 13:34,35

את אשר ראינו ושמענו נודיעה לכם למען תתחברו לנו גם אתם והתחברותנו היא עם האב ועם בנו ישוע המשיח׃

1 João 1:3

על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃

1 Tessalonicenses 5:11

והוא להתנחם עמכם זה בזה באמונה אשר לכם וגם לי׃

Romanos 1:12

ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום׃

Hebreus 10:25

בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃

1 João 3:16

9 טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם׃

10 כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו׃

11 גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם׃

12 ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק׃

Eclesiastes 4:9-12

לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃

Gálatas 6:10