Comunhão com os Irmãos

על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃

1 Tessalonicenses 5:11

היו מארחים איש את רעהו בבלי תלנות׃

1 Pedro 4:9

1 שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃

2 כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו׃

3 כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם׃

Salmos 133:1-3

כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃

Gálatas 5:13

ונתבוננה זה על זה לעורר אתנו לאהבה ולמעשים טובים׃

ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום׃

Hebreus 10:24,25

באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃

Romanos 12:10

והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃

Efésios 4:32

41 ויקבלו את דברו בשמחה ויטבלו וביום ההוא נוספו כשלשת אלפי נפש׃

42 ויהיו שקדים על תורת השליחים ועל ההתחברות ועל בציעת הלחם ועל התפלה׃

43 ותפל אימה על כל נפש ומופתים רבים ואתות נעשו על ידי השליחים בירושלים׃

44 וכל המאמינים התאחדו יחד ויהי להם הכל בשתפות׃

45 ואת אחזתם ואת רכושם מכרו ויחלקו אתם לכלם לאיש איש די מחסורו׃

46 ויום יום היו שקדים במקדש לב אחד ויבצעו את הלחם בבית בבית׃

47 ויאכלו מזונם בגילה ובתם לבב וישבחו את האלהים וימצאו חן בעיני כל העם והאדון הוסיף יום יום על העדה את הנושעים׃

Atos 2:41-47

אם נאמר כי יש לנו התחברות עמו ונתהלך בחשך הננו כזבים ופעלתנו איננה אמת׃

אך אם באור נלך כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל חטא׃

1 João 1:6,7

ובכן אחי שמחו והתכוננו התנחמו ויהי לכם לב אחד אהבו השלום ואלהי האהבה והשלום יהי עמכם׃

2 Coríntios 13:11

זכו את נפשתיכם על ידי הרוח בשמעכם בקול האמת לאהבת אחים בלא חנפה ואהבתם איש את רעהו אהבה חזקה בלב טהור׃

1 Pedro 1:22

דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

Colossenses 3:16

לכן אם יש תוכחה במשיח אם תנחומות האהבה אם התחברות הרוח אם רחמים וחמלה׃

השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃

Filipenses 2:1,2

מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃

João 13:34

9 טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם׃

10 כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו׃

11 גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם׃

12 ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק׃

Eclesiastes 4:9-12

אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש׃

Salmos 55:14