Confiabilidade

כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיך׃

Salmos 86:5

כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃

Tiago 1:17

השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃

Salmos 55:22

הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר׃

Provérbios 11:13

קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת׃

Salmos 145:18

ויאמר אליו אדניו כן העבד הטוב והנאמן כי במעט נאמן היית ועל הרבה אפקידך בוא אל שמחת אדניך׃

Mateus 25:21

וידעת כי יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף דור׃

Deuteronômio 7:9

חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו׃

חדשים לבקרים רבה אמונתך׃

Lamentações 3:22,23

אתה יהוה לעולם תשב כסאך לדר ודור׃

Lamentações 5:19

כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת׃

Salmos 37:28

ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת׃

Deuteronômio 31:8

עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃

João 16:24

וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃

לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם׃

Salmos 103:17,18

כי השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא טוב׃

Salmos 107:9

אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃

2 Tessalonicenses 3:3

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

1 Crônicas 16:34

אני האלף ואני התו ראש וסוף נאם יהוה אלהים ההוה והיה ויבוא אלהי צבאות׃

Apocalipse 1:8

עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃

1 Coríntios 10:13

יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף׃

Salmos 138:8

הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃

Salmos 33:18

ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי׃

Salmos 59:16

תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב׃

Provérbios 19:22

אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך׃

Salmos 121:3

תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם׃

Provérbios 11:3

יהוה אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אמן׃

Isaías 25:1