Confiança

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם׃

Salmos 31:19

גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך׃

Provérbios 16:3

ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו׃

והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי׃

Jeremias 17:7,8

כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך׃

Isaías 43:2

וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃

1 João 5:14

הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃

Mateus 6:26

ויאמר אליו ישוע לאמר אם תוכל להאמין כל יוכל המאמין׃

Marcos 9:23

מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ׃

Salmos 73:25

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13

ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃

Filipenses 4:19

ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃

Romanos 8:31

החזק בתכונת הדברים הבריאים אשר שמעת ממני באמונה ובאהבה אשר במשיח ישוע׃

2 Timóteo 1:13

אהובי אל תאמינו לכל רוח כי אם בחנו הרוחות אם מאלהים המה כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם׃

1 João 4:1

אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך׃

Salmos 121:3

לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה׃

Números 23:19

רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃

Tiago 1:6

את אשר למעלה יהגה לבבכם לא את אשר בארץ׃

Colossenses 3:2

את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃

João 16:33

על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃

Hebreus 13:6

רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃

Hebreus 13:5

והסבלנות שלמה תהיה בפעלה להיותכם שלמים ותמימים ולא תחסרו כל דבר׃

Tiago 1:4

יום אירא אני אליך אבטח׃

Salmos 56:3

כי באמונה נתהלך ולא בראות עינים׃

2 Coríntios 5:7

על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים׃

Salmos 62:7

משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשריו׃

Provérbios 16:20

לא הרוח ולא העמק ולא כל בריה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 8:39

ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃

אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃

Salmos 91:1,2

בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה׃

Salmos 37:3

ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃

Filipenses 1:6

ויאמר מה שיפלא מבני אדם לא יפלא מאלהים׃

Lucas 18:27

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

Provérbios 3:5,6

קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת׃

Salmos 145:18

באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃

Salmos 56:4

השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃

Salmos 143:8

ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלהים אהב אתנו האלהים הוא אהבה והעמד באהבה עמד באלהים והאלהים עמד בו׃

1 João 4:16

לכן בני התחזק בחסד אשר במשיח ישוע׃

2 Timóteo 2:1

חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב׃

Provérbios 29:25