Confiança em Deus

יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך׃

Salmos 84:12

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

Provérbios 3:5

יום אירא אני אליך אבטח׃

Salmos 56:3

כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃

Provérbios 30:5

8 ואני אמר לכם כל אשר יודה בי לפני האדם גם בן האדם יודה בו לפני מלאכי אלהים׃

9 ואשר יכחש בי לפני האדם הוא יכחש לפני מלאכי אלהים׃

10 וכל אשר ידבר דבר חרפה על בן האדם יסלח לו והמגדף את רוח הקדש לא יסלח לו׃

Lucas 12:8-10

בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו׃

Salmos 22:4

אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃

Salmos 91:2

שגיון לדוד אשר שר ליהוה על דברי כוש בן ימיני יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל רדפי והצילני׃

Salmos 7:1

4 כי ישר דבר יהוה וכל מעשהו באמונה׃

5 אהב צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ׃

6 בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם׃

Salmos 33:4-6

יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃

Salmos 18:2

אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃

Salmos 20:7

4 וכזה בטחוננו באלהים על ידי המשיח׃

5 יען אשר לא נוכל אנחנו לדין דין מעצמנו כי יכלתנו מאת האלהים היא׃

6 אשר הכשיר אתנו למשרתי ברית חדשה לא של האותיות אלא של הרוח כי האות ימית והרוח יחיה׃

2 Coríntios 3:4-6

שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב׃

Salmos 125:1

6 כאשר האמין אברהם באלהים ותחשב לו לצדקה׃

7 דעו אפוא כי בני האמונה בני אברהם המה׃

8 והמקרא בראתו מראש כי האלהים יצדיק את הגוים מתוך האמונה קדם לבשר את אברהם לאמר ונברכו בך כל הגוים׃

9 על כן בני האמונה יתברכו עם אברהם המאמין׃

Gálatas 3:6-9

ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך׃

Salmos 13:5

הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך׃

Josué 1:9

יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃

Isaías 26:3

הן יקטלני לא איחל אך דרכי אל פניו אוכיח׃

Jó 13:15

ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃

Salmos 9:10

טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃

Naum 1:7

מי בכם ירא יהוה שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלהיו׃

Isaías 50:10

משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃

Salmos 112:7

כי לזאת אנחנו גם יגעים גם נעלבים על אשר הוחלנו לאלהים חיים שהוא המושיע לכל האדם וביותר למאמינים׃

1 Timóteo 4:10

בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃

Salmos 62:8

בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃

Isaías 26:4

ביום צרתי אקראך כי תענני׃

Salmos 86:7

הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃

Isaías 12:2

טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃

Salmos 118:8

רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו׃

Salmos 32:10

האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃

2 Samuel 22:31

אל יבהל לבבכם האמינו באלהים ובי האמינו׃

João 14:1

גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה׃

Salmos 37:5

כי אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי׃

Salmos 71:5