Confiar no Senhor

אל יבהל לבבכם האמינו באלהים ובי האמינו׃

João 14:1

יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך׃

Salmos 84:12

שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב׃

ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד עולם׃

Salmos 125:1,2

ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו׃

והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי׃

Jeremias 17:7,8

ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃

Salmos 9:10

אשרי הגבר אשר שם יהוה מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב׃

Salmos 40:4

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

Provérbios 3:5,6

1 ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃

2 אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃

3 כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות׃

4 באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃

Salmos 91:1-4

משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃

Salmos 112:7

בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃

Isaías 26:4

אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃

המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃

Salmos 20:7,8

ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך׃

Salmos 13:5

ואני עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה׃

Salmos 31:14

באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר׃

באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי׃

Salmos 56:10,11

3 בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה׃

4 והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך׃

5 גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה׃

6 והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים׃

Salmos 37:3-6

הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃

Isaías 12:2

טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃

טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃

Salmos 118:8,9