Consequências dos Nossos Atos

הנה נא כל אחד ממנו על נפשו יתן חשבון לאלהים׃

Romanos 14:12

6 אשר ישלם לאיש כמעשהו׃

7 למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את הכבוד וההדר ואת אשר איננו עבד יתן את חיי העולמים׃

8 ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת כי אם לעולה שמעו חרון אף וחמה׃

9 צרה ומצוקה על כל נפש אדם עשה הרע על היהודי בראשונה וכן גם על היוני׃

10 וכבוד והדר ושלום לכל עשה הטוב ליהודי בראשונה וכן גם ליוני׃

11 כי אין משא פנים עם האלהים׃

Romanos 2:6-11

ולא כמו על ידי חטא אחד כן המתנה כי המשפט יצא מאחד לחיב אבל מתנת החסד היא לזכות מפשעים רבים׃

כי אם בפשע האחד מלך המות על ידי האחד אף כי מקבלי עדף החסד ומתנת הצדקה ימלכו בחיים על ידי האחד ישוע המשיח׃

Romanos 5:16,17

אל תשפטו למען לא תשפטו׃

כי במשפט אשר אתם שפטים בו תשפטו ובמדה אשר אתם מדדים בה ימד לכם׃

Mateus 7:1,2

ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם׃

Gênesis 9:5

מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר׃

Provérbios 20:25

והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם׃

Miquéias 7:13

ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו׃

Levítico 5:1

ואני אמר לכם כל מלה בטלה אשר ידברו בני האדם יתנו עליה חשבון ביום הדין׃

Mateus 12:36

אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא׃

Provérbios 9:12

על מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש׃

ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃

Salmos 10:13,14

לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא׃

Levítico 19:17

ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ולא ידע ואשם ונשא עונו׃

Levítico 5:17

ונתנו זמתכנה עליכן וחטאי גלוליכן תשאינה וידעתם כי אני אדני יהוה׃

Ezequiel 23:49

ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו׃

Provérbios 22:3

כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃

ואין כל נברא נסתר מנגדו כי הכל חשוף וגלוי לעיני בעל דברים שלנו׃

Hebreus 4:12,13