Consolador

אשרי האבלים כי הם ינחמו׃

Mateus 5:4

והפרקליט תוח הקדש אשר ישלחנו אבי בשמי הוא ילמדכם את כל ויזכירכם את כל אשר הגדתי לכם׃

João 14:26

מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה׃

Salmos 118:5

לא ירעבו עוד ולא יצמאו ולא יכם שמש ושרב׃

כי השה אשר בתוך הכסא הוא ירעם ועל מבועי מים חיים ינהלם ומחה אליהם כל דמעה מעיניהם׃

Apocalipse 7:16,17

ברוך האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אב הרחמים ואלהי כל הנחמה׃

המנחם אתנו בכל לחצנו עד שנוכל לנחם הנלחצים בכל לחץ בנחמה אשר אנחנו מנחמים בה מאת האלהים׃

2 Coríntios 1:3,4

כי כרב ענויי המשיח בנו כן תרבה נחמתנו על ידי המשיח׃

2 Coríntios 1:5

אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם׃

João 16:7

לא אעזבכם יתומים אבואה אליכם׃

João 14:18

ובבוא הפרקליט אשר אשלחנו לכם מאת אבי רוח האמת היוצא מאת אבי הוא יעיד עלי׃

João 15:26

ואני אשאלה מאבי והוא יתן לכם פרקליט אחר אשר ישכן אתכם לנצח׃

João 14:16

ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי׃

Salmos 94:19

ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע׃

Romanos 15:5

אנכי אנכי הוא מנחמכם מי את ותיראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן׃

Isaías 51:12