Coração

למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃

Salmos 90:12

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

Provérbios 3:5

חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה׃

Salmos 31:24

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי׃

Salmos 19:14

בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃

כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך׃

Provérbios 3:1,2

לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃

Salmos 51:10

חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃

ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׃

Provérbios 3:3,4

והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך׃

Salmos 37:4

וננתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר׃

Ezequiel 11:19

לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם׃

Provérbios 17:22

ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר׃

Ezequiel 36:26

אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך׃

Salmos 119:7

חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה׃

Provérbios 14:30

ופארכן אל יהי מבחוץ במחלפות שער ועדי זהב ולבישת מחלצים׃

כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃

1 Pedro 3:3,4

עקב הלב מכל ואנש הוא מי ידענו׃

Jeremias 17:9

ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃

Jeremias 29:13

רק שמרו מאד לעשות את המצוה ואת התורה אשר צוה אתכם משה עבד יהוה לאהבה את יהוה אלהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם׃

Josué 22:5

וכל איש כאשר ידבנו לבו לא מצער ולא מאנס כי הנתן בלב שמח יאהבנו אלהים׃

2 Coríntios 9:7

יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃

Salmos 20:4

בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃

Salmos 119:10

ויכונן את לבבכם להיות תמים בקדשה לפני אלהינו אבינו בבוא ישוע המשיח אדנינו עם כל קדשיו׃

1 Tessalonicenses 3:13

מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים׃

Provérbios 4:23

אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו׃

Salmos 119:2

כי במקום אשר אוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם׃

Mateus 6:21

אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃

Hebreus 3:8

אבל תודת לאלהים כי הייתם עבדי החטא ואחר שמעתם בכל לבבכם אל תכונת הלקח אשר נמסרתם לו׃

Romanos 6:17

ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃

Mateus 22:37

כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם׃

Provérbios 27:19

חכם לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט׃

Provérbios 10:8

כי אמן אמר אני לכם כל אשר יאמר אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים ואין ספק בלבבו כי אם יאמין כי יהיה כאשר אמר כן גם יהיה לו׃

Marcos 11:23

עקב הלב מכל ואנש הוא מי ידענו׃

אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו׃

Jeremias 17:9,10

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

Provérbios 3:5,6

ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב׃

1 Samuel 16:7