Coração Puro

9 הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה׃

10 לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃

11 אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני׃

Salmos 51:9-11

אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלהים׃

Mateus 5:8

אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃

וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃

1 João 3:2,3

9 ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת׃

10 למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח׃

11 מלאים פרי הצדקה על ידי ישוע המשיח לכבוד אלהים ותהלתו׃

Filipenses 1:9-11

14 עשו כל דבר בלא תלנות ובלא מזמות׃

15 למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים לא מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר תאירו ביניהם כמאורת בעולם׃

16 מחזיקים בדבר החיים לתהלה לי ביום המשיח אשר לא לחנם רצתי ולא לריק יגעתי׃

Filipenses 2:14-16

3 מי יעלה בהר יהוה ומי יקום במקום קדשו׃

4 נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה׃

5 ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו׃

Salmos 24:3-5

וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃

1 João 3:3

כי תכלית המצוה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה׃

1 Timóteo 1:5

מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב׃

Salmos 73:1

ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃

2 Timóteo 2:22

כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה׃

Provérbios 16:2

זכו את נפשתיכם על ידי הרוח בשמעכם בקול האמת לאהבת אחים בלא חנפה ואהבתם איש את רעהו אהבה חזקה בלב טהור׃

1 Pedro 1:22