Coração Quebrantado

ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃

2 Coríntios 12:9

זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה׃

Salmos 51:17

3 אשרי עניי רוח כי להם מלכות השמים׃

4 אשרי האבלים כי הם ינחמו׃

5 אשרי הענוים כי המה יירשו הארץ׃

Mateus 5:3-5

כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃

Salmos 73:26

הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃

Salmos 147:3

ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי׃

Isaías 66:2

כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃

Isaías 57:15

קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃

Salmos 34:18

כי העצבת שהיא כרצון אלהים תפעל תשובה לישועה אשר איש לא יתחרט עליה אבל עצבת העולם פעלת את המות׃

כי ראו נא את אשר נעצבתם כרצון אלהים כמה הביא אתכם זה לידי זריזות גם להתנצלות גם לרגז גם ליראה גם לתשוקה גם לקנאה גם לנקמה ובכל הוכחתם כי נקיים אתם בדבר ההוא׃

2 Coríntios 7:10,11

1 רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃

2 לקרא שנת רצון ליהוה ויום נקם לאלהינו לנחם כל אבלים׃

3 לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר׃

Isaías 61:1-3