Corpo Humano

28 כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃

29 כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃

30 כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃

Efésios 5:28-30

כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃

Salmos 73:26

והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל׃

Eclesiastes 11:10

ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו׃

Gênesis 2:25

וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה׃

Gênesis 2:7

וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃

ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים׃

1 Tessalonicenses 4:4,5

ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר׃

Eclesiastes 12:12

בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת׃

כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה׃

Deuteronômio 14:1,2

כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל׃

Eclesiastes 11:5

2 אך מפני הזנות תהי לכל איש אשתו ויהי לכל אשה בעלה׃

3 האיש יקים חובת העונה לאשתו וכמו כן האשה לבעלה׃

4 האשה איננה שלטת על גופה כי אם בעלה וכמו כן גם האיש איננו שלט על גופו כי אם אשתו׃

1 Coríntios 7:2-4

או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃

כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃

1 Coríntios 6:19,20

אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

Salmos 139:14

המאכל לכרש והכרש למאכל והאלהים את זה ואת זה ילכה והגוף אל יהי לזנות כי אם לאדון והאדון לגוף׃

1 Coríntios 6:13

14 כי גם הגוף לא אבר אחד הוא כי אם רבים׃

15 אם תאמר הרגל אינני יד על כן אינני מן הגוף הבעבור זאת איננה מן הגוף׃

16 ואם תאמרו האזן אינני עין על כן אינני מן הגוף הבעבור זאת איננה מן הגוף׃

17 אם הגוף כלו יהיה עין איה השמע ואם כלו יהיה שמע איה הריח׃

18 ועתה האלהים שת את האברים כל אחד ואחד מהם בגוף כמי רצונו׃

19 ואלו היו כלם אבר אחד איה הגוף׃

20 הנה רבים הם האברים והגוף אחד׃

1 Coríntios 12:14-20

נוסו מן הזנות כל חטא אשר יעשה אותו האדם מחוץ לגופו הוא והזונה חטא בעצם גופו׃

1 Coríntios 6:18

21 ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה׃

22 ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם׃

23 ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת׃

Gênesis 2:21-23

על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃

Mateus 6:25

ואם תכשילך עין ימינך נקר אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל גופך אל גיהנם׃

ואם ידך הימנית תכשילך קצץ אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל גופך אל גיהנם׃

Mateus 5:29,30