Corpo é o Templo de Deus

ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃

1 Pedro 2:9

19 ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקדש בדם ישוע׃

20 דרך חדש וחי אשר חדש לנו בפרכת היא בשרו׃

21 ובהיות לנו כהן גדול על בית אלהים׃

22 נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטהרים בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים׃

Hebreus 10:19-22

עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃

Gálatas 2:20

או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃

כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃

1 Coríntios 6:19,20

19 לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים׃

20 בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃

21 אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה׃

22 ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃

Efésios 2:19-22

ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃

João 14:23

4 כי כל בית יש לו בנה אבל בונה כל הוא האלהים׃

5 והן משה נאמן בכל ביתו כעבד לעדות העמדות להאמר׃

6 אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃

Hebreus 3:4-6

והן משה נאמן בכל ביתו כעבד לעדות העמדות להאמר׃

אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃

Hebreus 3:5,6

ואי זה דבק יש להיכל אלהים עם האלילים כי אתם היכל אלהים חיים כמו שאמר האלהים ושכנתי והתהלכתי בתוכם והייתי להם לאלהים והם יהיו לי לעם׃

2 Coríntios 6:16

הלא ידעתם כי היכל אלהים אתם ורוח אלהים שכן בקרבכם׃

ואיש אשר ישחית את היכל אלהים האלהים ישחית אתו כי היכל אלהים קדוש ואתם הנכם קדושים׃

1 Coríntios 3:16,17