Crianças

והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃

João 1:12

כי הבריאה תערג ועיניה תלויות להתגלות בני אלהים׃

Romanos 8:19

מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃

Provérbios 20:7

אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם׃

Provérbios 15:5

1 בשעה ההיא נגשו התלמידים אל ישוע ויאמרו מי אפוא גדול מחבריו במלכות השמים׃

2 ויקרא ישוע אליו ילד קטן ויעמידהו בתוכם׃

3 ויאמר אמן אמר אני לכם אם לא תשובו להיות כילדים לא תבוא אל מלכות השמים׃

4 לכן כל המשפיל את עצמו כילד הזה הוא הגדול במלכות השמים׃

Mateus 18:1-4

ויאמרו האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך׃

Atos 16:31

כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו׃

Provérbios 17:25

שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃

כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃

Provérbios 1:8,9

ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי ישמרו׃

שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו׃

Provérbios 8:32,33

נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו׃

Provérbios 28:7

ויביאו אליו ילדים למען יגע בהם ויגערו התלמידים במביאיהם׃

וירא ישוע ויכעס ויאמר אליהם הניחו לילדים לבוא אלי ואל תמנעום כי לאלה מלכות האלהים׃

Marcos 10:13,14

אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃

Provérbios 22:15

בני השמרו לכם מן האלילים אמן׃

1 João 5:21

חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר׃

Provérbios 13:24

ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר׃

1 Timóteo 3:4

בעת ההיא ענה ישוע ואמר אודך אבי אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעוללים׃

Mateus 11:25

ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים׃

Deuteronômio 4:40

הבנים שמעו אל ילדיכם בכל דבר כי הוא לרצון לאדנינו׃

Colossenses 3:20

5 ותשכחו דבר הנחומים המדבר אליכם כמו אל בנים לאמר מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃

6 כי את אשר יאהב יהוה יוכיח יכאב את בן ירצה׃

7 אם סבלים אתם מוסר דעו כי כאב עם בניו כן מתנהג אלהים עמכם כי איה הבן אשר אביו לא ייסרנו׃

8 אך אם תהיו באין מוסר אשר היה מנת כלם אז ממזרים אתם ולא בנים׃

9 ועוד אם אבות בשרנו היו מיסרים אתנו ונירא מהם אף כי נכנע לפני אבי הרוחות ונחיה׃

Hebreus 12:5-9

אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃

וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃

1 João 3:2,3

בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה׃

Provérbios 13:1

והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו׃

Romanos 8:16

חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך׃

Isaías 38:19

חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׃

Provérbios 22:6

ראו פן תבזו אחד wקטנים האלה כי אמר אני לכם כי מלאכיהם ראים תמיד את פני אבי שבשמים׃

Mateus 18:10

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך׃

ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

Deuteronômio 6:6,7

ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃

2 Timóteo 2:22

בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃

כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך׃

Provérbios 3:1,2

וישוע הלך וגדל בחכמה ומקומה ובחן עם אלהים ועם אנשים׃

Lucas 2:52

גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ישר פעלו׃

Provérbios 20:11

ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

Efésios 6:4

והוא ישוע אמר הניחו לילדים ואל תמנעום מבוא אלי כי לאלה מלכות השמים׃

Mateus 19:14

משדד אב יבריח אם בן מביש ומחפיר׃

Provérbios 19:26

וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך׃

Isaías 54:13

כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃

כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃

Gálatas 3:26,27

הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃

Salmos 127:3

במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃

Salmos 119:9

ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים׃

2 Timóteo 2:2

ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

Deuteronômio 6:7

וכל מוסר בעת עברו עלינו איננו שמחה בעינינו כי אם יגון אולם באחריתו יתן פרי שלום לצדקה למלמדים בו׃

Hebreus 12:11

אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל׃

Salmos 144:12

בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃

Provérbios 3:1

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃

Provérbios 17:6

כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃

Provérbios 3:12

אין לי שמחה גדולה מלשמע את אשר בני יתהלכו באמת׃

3 João 1:4

אשרי רדפי שלום כי בני אלהים יקראו׃

Mateus 5:9

שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני יהוה אלהיך׃

Deuteronômio 12:28

והנער שמואל משרת את יהוה לפני עלי ודבר יהוה היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ׃

1 Samuel 3:1

שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו׃

Provérbios 29:15

האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃

Colossenses 3:21

לכו בנים שמעו לי יראת יהוה אלמדכם׃

Salmos 34:11

טוב רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל׃

Provérbios 19:1

3 ויאמר אמן אמר אני לכם אם לא תשובו להיות כילדים לא תבוא אל מלכות השמים׃

4 לכן כל המשפיל את עצמו כילד הזה הוא הגדול במלכות השמים׃

5 וכל אשר יקבל ילד אחד כזה בשמי אותי הוא מקבל׃

Mateus 18:3-5

כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃

Romanos 8:15

ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃

1 João 3:1

וארא ואקום ואמר אל החרים ואל הסגנים ואל יתר העם אל תיראו מפניהם את אדני הגדול והנורא זכרו והלחמו על אחיכם בניכם ובנתיכם נשיכם ובתיכם׃

Neemias 4:14

בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו׃

Provérbios 15:20

הנני כתב אליכם הבנים יען כי נסלחו לכם חטאתיכם למען שמו׃

1 João 2:12

שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך׃

אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה׃

Provérbios 23:22,23

אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין׃

1 Timóteo 5:8

כי כל אשר רוח אלהים ינהגם בני אלהים המה׃

Romanos 8:14

1 שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃

2 כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃

3 למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃

Efésios 6:1-3

וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה׃

קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי׃

Provérbios 4:4,5

התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך׃

הן על כפים חקתיך חומתיך נגדי תמיד׃

Isaías 49:15,16

לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים׃

Efésios 5:1

אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות׃

Provérbios 23:13

ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת׃

כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה׃

Deuteronômio 32:46,47

ויקח ילד ויעמידהו בתוכם ויחבקהו ויאמר להם׃

כל אשר יקבל בשמי ילד אחד כזה הוא מקבל אותי וכל אשר אותי יקבל איננו מקבל אותי כי אם את אשר שלחני׃

Marcos 9:36,37

ויהי אחרי אכלם אמר ישוע אל שמעון פטרוס שמעון בן יונה התאהב אתי יותר מאלה ויאמר אליו כן אדני אתה ידעת כי אהבתיך ויאמר אליו רעה את טלאי׃

João 21:15