Cura

שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה׃

2 Reis 20:5

וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו׃

Lucas 17:14

הנני מעלה לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת׃

Jeremias 33:6

10 ויהי הוא מלמד בשבת באחד מבתי הכנסיות׃

11 והנה אשה טעונת רוח חלי כשמנה עשרה שנה ותהי כפופה ולא יכלה לקום קומה זקופה׃

12 ויהי בראות אתה ישוע ויקרא אליה ויאמר לה אשה החלצי מחליך׃

13 וישם את ידיו עליה וכרגע קמה ותתעודד ותשבח את האלהים׃

14 ויכעס ראש הכנסת על אשר רפא ישוע בשבת ויען ויאמר אל העם ששת ימים הם אשר תעשה בהם מלאכה לכן באלה באו והרפאו ולא ביום השבת׃

15 ויען האדון ויאמר אליו החנף איש איש מכם הלא יתיר בשבת את שורו או את חמרו מן האבוס ויוליכהו להשקתו׃

16 וזאת אשר היא בת אברהם ואשר השטן אסרה זה שמנה עשרה שנה הלא תתר ממוסרותיה ביום השבת׃

17 ויהי כאמרו את הדברים האלה נכלמו כל מתקוממיו וישמח כל העם על כל הנפלאות הנעשות על ידו׃

Lucas 13:10-17

איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה׃

ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃

Tiago 5:14,15

התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃

Tiago 5:16

ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם׃

2 Crônicas 7:14

כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם יהוה כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה׃

Jeremias 30:17

והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו׃

Isaías 53:5

ומעגל רגליכם פלסו למען לא תטה הצלעה מן הדרך כי אם תרפא׃

Hebreus 12:13

ויאמר אליה בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום וחיית מנגעך׃

Marcos 5:34

ויאמר אליו פטרוס אניס רפאך ישוע המשיח קום הצע לך אתה ויקם פתאם׃

Atos 9:34

נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃

Isaías 40:29

יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני׃

Salmos 30:2

ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך׃

Êxodo 23:25

רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃

Salmos 34:19

אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה׃

והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו׃

Isaías 53:4,5

רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה׃

Jeremias 17:14

וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק׃

Malaquias 4:2

ויסב ישוע בכל הגליל וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃

Mateus 4:23

ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃

Salmos 107:20

ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך׃

Êxodo 15:26

רפאו את החולים טהרו את המצרעים הקימו את המתים ואת השדים גרשו חנם לקחתם חנם תתנו׃

Mateus 10:8

הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃

Salmos 147:3

הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃

Salmos 103:3

ורפאו את החולים אשר בקרבה ואמרו להם קרבה אליכם מלכות האלהים׃

Lucas 10:9

למען נחיה לצדקה מאחר שנפטרנו מן החטאים׃

1 Pedro 2:24

ויאמר אליו ישוע לאמר אם תוכל להאמין כל יוכל המאמין׃

Marcos 9:23

14 איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה׃

15 ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃

16 התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃

Tiago 5:14-16

ויסב ישוע בכל הערים והכפרים וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃

Mateus 9:35

רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃

Lucas 4:18

ויאמר ישוע אליו לך לך אמונתך הושיעה לך ופתאם ראה וילך אחרי ישוע בדרך׃

Marcos 10:52

7 ולמען אשר לא אתרומם ברב גדל החזינות נתן לי סלון בבשרי מלאך השטן להכתני באגרוף למען לא אתרומם׃

8 על זאת התחננתי שלש פעמים אל האדון להסירו ממני׃

9 ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃

2 Coríntios 12:7-9

וישמע זאת ישוע ויאמר אליהם החזקים אינם צריכים לרפא כי אם החולים׃

Mateus 9:12

לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם׃

Provérbios 17:22

יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃

Salmos 146:8

ואלה האתות אשר ילוו אל המאמינים יגרשו שדים בשמי ובלשנות חדשות ידברו׃

נחשים ישאו בידיהם ואם ישתו סם המות לא יזיקם על חולים ישימו את ידיהם וייטב להם׃

Marcos 16:17,18

ויקרא אליו את שנים עשר תלמידיו ויתן להם שלטן על רוחות הטמאה לגרשם ולרפוא כל חלי וכל מדוה׃

Mateus 10:1

יהוה יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו׃

Salmos 41:3

וישמע ישוע ויען ויאמר לו אל תירא אך האמן והיא תושע׃

Lucas 8:50