Tomar uma Decisão

וכבאם אל מוסיא הואילו ללכת אל ביתוניא ולא הניח להם הרוח׃

Atos 16:7

כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Jeremias 29:11

לכן גם אנחנו אשר ענן עדים רב כזה סבב אתנו נשליכה ממנו כל טרח והחטא המקיף עלינו ונרוצה בתוחלת את המרוצה הערוכה לפנינו׃

Hebreus 12:1

לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד אלהים׃

1 Coríntios 10:31

ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃

Tiago 1:5

5 בגבעון נראה יהוה אל שלמה בחלום הלילה ויאמר אלהים שאל מה אתן לך׃

6 ויאמר שלמה אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך ותשמר לו את החסד הגדול הזה ותתן לו בן ישב על כסאו כיום הזה׃

7 ועתה יהוה אלהי אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי ואנכי נער קטן לא אדע צאת ובא׃

8 ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרב׃

9 ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפט את עמך הכבד הזה׃

10 וייטב הדבר בעיני אדני כי שאל שלמה את הדבר הזה׃

11 ויאמר אלהים אליו יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עשר ולא שאלת נפש איביך ושאלת לך הבין לשמע משפט׃

12 הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך׃

1 Reis 3:5-12

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

Provérbios 3:5,6

כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃

2 Timóteo 3:16

באין תחבלות יפל עם ותשועה ברב יועץ׃

Provérbios 11:14

1 ואנשים נביאים ומלמדים היו באנטיוכיא בקהלה אשר בה בר נבא ושמעון הנקרא ניגר ולוקיוס הקוריני ומנחם אשר גדל עם הורדוס שר הרבע ושאול׃

2 ויהי בשרתם את יהוה ובצומם ויאמר רוח הקדש הבדילו לי את בר נבא ואת שאול למלאכה אשר קראתים לה׃

3 ויצומו ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם וישלחום׃

Atos 13:1-3

בחיק יוטל את הגורל ומיהוה כל משפטו׃

Provérbios 16:33

בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

Provérbios 3:6

וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃

1 João 5:14

1 לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע׃

2 לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו׃

3 בבוא רשע בא גם בוז ועם קלון חרפה׃

4 מים עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה׃

5 שאת פני רשע לא טוב להטות צדיק במשפט׃

6 שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא׃

7 פי כסיל מחתה לו ושפתיו מוקש נפשו׃

8 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃

9 גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית׃

10 מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃

11 הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו׃

12 לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה׃

13 משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה׃

14 רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה׃

Provérbios 18:1-14

למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃

2 Timóteo 3:17

ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת׃

ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו׃

Jó 2:9,10

ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃

1 João 1:9