Dependência

מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה׃

Salmos 118:5

אם אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני׃

Salmos 94:18

לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃

Romanos 12:16

מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃

בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני׃

Salmos 23:1,2

אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך׃

Salmos 121:3

ולא ממחסור אדבר כן כי למדתי להסתפק במה שיש לי׃

Filipenses 4:11

כי אני יהוה אלהיך מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך׃

Isaías 41:13

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

Provérbios 3:5,6

שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט׃

Salmos 16:8

אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה׃

João 15:5

יהוה ילחם לכם ואתם תחרישון׃

Êxodo 14:14

כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃

Salmos 44:3

מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך׃

Salmos 16:1

לכן אל תדאגו ליום מחר כי יום מחר הוא ידאג לעצמו ודיו ליום צרתו׃

Mateus 6:34

וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כח להתנדב כזאת כי ממך הכל ומידך נתנו לך׃

1 Crônicas 29:14

רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום׃

Provérbios 19:21

לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו׃

Provérbios 16:9

ואשר המה בבשר לא יוכלו להיות רצוים לאלהים׃

Romanos 8:8

כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃

Salmos 73:26

ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃

Provérbios 10:22

שיר המעלות לשלמה אם יהוה לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם יהוה לא ישמר עיר שוא שקד שומר׃

Salmos 127:1

יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה׃

Salmos 80:19

כי כאשר בגוף אחד יש לנו אברים הרבה ואין פעלה אחת לכל האברים׃

כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃

Romanos 12:4,5

נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃

Isaías 40:29

שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃

עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ׃

Salmos 121:1,2