Dependência do Senhor

אשרי אדם עוז לו בך מסלות בלבבם׃

ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון׃

Salmos 84:5,7

ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת׃

Deuteronômio 31:8

וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יהושיע יהוה כי ליהוה המלחמה ונתן אתכם בידנו׃

1 Samuel 17:47

חזקו ואמצו אל תיראו ואל תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל ההמון אשר עמו כי עמנו רב מעמו׃

עמו זרוע בשר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה׃

2 Crônicas 32:7,8

רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃

1 Samuel 2:9

טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃

Salmos 118:8

איש אחד מכם ירדף אלף כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דבר לכם׃

Josué 23:10

כי כה אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם׃

Isaías 30:15

אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃

Salmos 62:5

ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר יהוה אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר יהוה צבאות׃

Zacarias 4:6

כי תצא למלחמה על איביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי יהוה אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים׃

Deuteronômio 20:1

משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃

סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו׃

Salmos 112:7,8

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

Provérbios 3:5,6

תמך אשרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי׃

Salmos 17:5

השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃

Salmos 143:8

לדוד שפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃

Salmos 26:1

כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃

1 João 5:4

אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה׃

João 15:5

ויאמר יהונתן אל הנער נשא כליו לכה ונעברה אל מצב הערלים האלה אולי יעשה יהוה לנו כי אין ליהוה מעצור להושיע ברב או במעט׃

1 Samuel 14:6

ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תסיפו לראתם עוד עד עולם׃

יהוה ילחם לכם ואתם תחרישון׃

Êxodo 14:13,14

הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם׃

Salmos 60:11