Despedida

36 ואחרי דברו את הדברים האלה כרע על ברכיו ויתפלל עם כלם׃

37 ויבכו כלם בכי גדול ויפלו על צוארי פולוס וינשקו לו׃

38 וביותר התעצבו על הדבר אשר דבר כי לא יוסיפו עוד לראות פניו וילוהו אל האניה׃

Atos 20:36-38

סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃

Efésios 6:10

ויהיו שם ימים אחדים וישלחום האחים בשלום אל השליחים׃

Atos 15:33

הנער בא ודוד קם מאצל הנגב ויפל לאפיו ארצה וישתחו שלש פעמים וישקו איש את רעהו ויבכו איש את רעהו עד דוד הגדיל׃

ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם יהוה לאמר יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם ויקם וילך ויהונתן בא העיר׃

1 Samuel 20:41-43

ובכן אחי שמחו והתכוננו התנחמו ויהי לכם לב אחד אהבו השלום ואלהי האהבה והשלום יהי עמכם׃

2 Coríntios 13:11

11 ובכן אחי שמחו והתכוננו התנחמו ויהי לכם לב אחד אהבו השלום ואלהי האהבה והשלום יהי עמכם׃

12 ]31-21[ שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה הקדושים כלם שאלים לשלומכם׃

13 ]31-21[׃

14 חסד האדון ישוע המשיח ואהבת האלהים והתחברות רוח הקדש עם כלכם אמן׃

2 Coríntios 13:11-14

ואנחנו אחי אחרי אשר שכלנו אתכם לזמן מעט בפנים ולא בלב השתדלנו ביותר לראות פניכם בתשוקה רבה׃

1 Tessalonicenses 2:17

ותשנה קולן ותבכינה עוד ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה׃

Rute 1:14

8 ותאמר נעמי לשתי כלתיה לכנה שבנה אשה לבית אמה יעשה יהוה עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי׃

9 יתן יהוה לכם ומצאן מנוחה אשה בית אישה ותשק להן ותשאנה קולן ותבכינה׃

10 ותאמרנה לה כי אתך נשוב לעמך׃

11 ותאמר נעמי שבנה בנתי למה תלכנה עמי העוד לי בנים במעי והיו לכם לאנשים׃

12 שבנה בנתי לכן כי זקנתי מהיות לאיש כי אמרתי יש לי תקוה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים׃

13 הלהן תשברנה עד אשר יגדלו הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש אל בנתי כי מר לי מאד מכם כי יצאה בי יד יהוה׃

14 ותשנה קולן ותבכינה עוד ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה׃

Rute 1:8-14

24 יברכך יהוה וישמרך׃

25 יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃

26 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃

Números 6:24-26

הנער בא ודוד קם מאצל הנגב ויפל לאפיו ארצה וישתחו שלש פעמים וישקו איש את רעהו ויבכו איש את רעהו עד דוד הגדיל׃

1 Samuel 20:41

כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח׃

Filipenses 1:8

יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃

יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃

Salmos 121:7,8

וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו׃

Êxodo 18:27

ויאמר עוד איש אחר אלכה אחריך אדני אך הניחה לי בראשונה להפטר מבני ביתי׃

ויאמר ישוע כל השם את ידו על המחרשה ומביט אחריו לא יכשר למלכות האלהים׃

Lucas 9:61,62

החסד עם כלכם אמן׃

Hebreus 13:25

ויברכם יהושע וישלחם וילכו אל אהליהם׃

Josué 22:6

ואחרי אשר שקטה המהומה קרא פולוס לתלמידים ויברכם ויצא ללכת אל מקדוניא׃

Atos 20:1

ויעזב את הבקר וירץ אחרי אליהו ויאמר אשקה נא לאבי ולאמי ואלכה אחריך ויאמר לו לך שוב כי מה עשיתי לך׃

וישב מאחריו ויקח את צמד הבקר ויזבחהו ובכלי הבקר בשלם הבשר ויתן לעם ויאכלו ויקם וילך אחרי אליהו וישרתהו׃

1 Reis 19:20,21