Deus

הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך׃

Josué 1:9

ובקשתם משם את יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך׃

Deuteronômio 4:29

כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

Êxodo 20:12

הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃

Tiago 4:10

על כן גדלת אדני יהוה כי אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו׃

2 Samuel 7:22

קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃

Isaías 60:1

אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו׃

1 João 4:19

כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה׃

Provérbios 8:35

אל תתעו לא יתן אלהים להתל בו כי מה שזרע האדם אתו יקצר׃

Gálatas 6:7

יום אירא אני אליך אבטח׃

Salmos 56:3

כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם יהוה׃

Isaías 55:8

ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלהים אהב אתנו האלהים הוא אהבה והעמד באהבה עמד באלהים והאלהים עמד בו׃

1 João 4:16

כי יאמר איש אהב אני את האלהים והוא שנא את אחיו כזב הוא כי אשר לא יאהב את אחיו אשר הוא ראה איככה יוכל לאהב את האלהים אשר איננו ראה אתו׃

1 João 4:20

את האלהים לא ראה איש מעולם ואם נאהב איש את רעהו האלהים יעמד בקרבנו ואהבתו נשלמה בנו׃

1 João 4:12

כי אני יהוה אלהיך מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך׃

Isaías 41:13

מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ׃

Salmos 73:25

יהוה אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אמן׃

Isaías 25:1

אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃

1 Samuel 2:2

יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃

Sofonias 3:17

אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל עליך׃

Salmos 16:2

שמחו באדנינו בכל עת ועוד הפעם אמר אני שמחו׃

Filipenses 4:4

כי סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני׃

Salmos 31:3

טעמו וראו כי טוב יהוה אשרי הגבר יחסה בו׃

Salmos 34:8

כי כל בית יש לו בנה אבל בונה כל הוא האלהים׃

Hebreus 3:4

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13