O Deus do Impossível

ויאמר ישוע אליהם מפני אשר אינכם מאמינים כי אמן אמר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר יבצר מכם׃

Mateus 17:20

ויבט בם ישוע ויאמר מבני אדם תפלא זאת אך לא מאלהים כי מאלהים לא יפלא כל דבר׃

Marcos 10:27

ויאמר מה שיפלא מבני אדם לא יפלא מאלהים׃

Lucas 18:27

על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃

Marcos 11:24

ידעת כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה׃

Jó 42:2

ויאמר אליו ישוע לאמר אם תוכל להאמין כל יוכל המאמין׃

Marcos 9:23

אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃

Jeremias 32:17

כה אמר יהוה צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא נאם יהוה צבאות׃

Zacarias 8:6

גדול אדונינו ורב כח לתבונתו אין מספר׃

Salmos 147:5

ויבט בן ישוע ויאמר להם מבני אדם יפלא הדבר אבל מהאלהים לא יפלא כל דבר׃

Mateus 19:26

34 ותאמר מרים אל המלאך איך תהיה זאת ואני אינני ידעת איש׃

35 ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על כן גם לקדוש הילוד יקרא בן אלהים׃

36 והנה אלישבע קרובתך אשר קראו לה עקרה גם היא הרתה בן בזקנתה וזה לה החדש הששי׃

37 כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃

38 ותאמר מרים הנני שפחת יהוה יהי לי כדברך ויצא מאתה המלאך׃

Lucas 1:34-38

אתו הנמסר על פי עצת האלהים הנחרצה וידיעתו מקום לקחתם ובידי רשעים הוקעתם והרגתם אתו׃

והאלהים הקימו מן המתים בהתיר את חבלי המות באשר נמנע מן המות לעצר אתו׃

Atos 2:23,24

ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי׃

היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן׃

Gênesis 18:13,14