Deus é nosso refúgio

מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך׃

Salmos 16:1

1 למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃

2 יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃

3 מהלל אקרא יהוה ומן איבי אושע׃

Salmos 18:1-3

למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

Salmos 46:1

מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃

Salmos 36:7

מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און׃

Provérbios 10:29

ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה׃

Provérbios 14:26

עזי אליך אזמרה כי אלהים משגבי אלהי חסדי׃

Salmos 59:17

תפלה למשה איש האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדר ודר׃

בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל׃

Salmos 90:1,2

1 למנצח מזמור לדוד בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני׃

2 הטה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני׃

3 כי סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני׃

4 תוציאני מרשת זו טמנו לי כי אתה מעוזי׃

5 בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת׃

Salmos 31:1-5

טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃

טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃

Salmos 118:8,9

טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃

Naum 1:7

כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר׃

Isaías 25:4

5 אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃

6 אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט׃

7 על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים׃

8 בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃

Salmos 62:5-8

ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה׃

ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃

Salmos 9:9,10

היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי סלעי ומצודתי אתה׃

Salmos 71:3

1 לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

2 בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃

3 אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃

Salmos 27:1-3

1 ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃

2 אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃

3 כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות׃

4 באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃

Salmos 91:1-4