Deus é nosso refúgio

מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך׃

Salmos 16:1

למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃

יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃

מהלל אקרא יהוה ומן איבי אושע׃

Salmos 18:1-3

למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

Salmos 46:1

מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃

Salmos 36:7

מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און׃

Provérbios 10:29

ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה׃

Provérbios 14:26

עזי אליך אזמרה כי אלהים משגבי אלהי חסדי׃

Salmos 59:17

תפלה למשה איש האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדר ודר׃

בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל׃

Salmos 90:1,2

1 למנצח מזמור לדוד בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני׃

2 הטה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני׃

3 כי סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני׃

4 תוציאני מרשת זו טמנו לי כי אתה מעוזי׃

5 בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת׃

Salmos 31:1-5

טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃

טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃

Salmos 118:8,9

טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃

Naum 1:7

כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר׃

Isaías 25:4

5 אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃

6 אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט׃

7 על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים׃

8 בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃

Salmos 62:5-8

ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה׃

ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃

Salmos 9:9,10

היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי סלעי ומצודתי אתה׃

Salmos 71:3

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃

אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃

Salmos 27:1-3

1 ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃

2 אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃

3 כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות׃

4 באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃

Salmos 91:1-4