Deus nunca falha

שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת׃

Isaías 51:6

והנה אנכי הולך היום בדרך כל הארץ וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם הכל באו לכם לא נפל ממנו דבר אחד׃

Josué 23:14

נחזיקה בהודית התקוה בל נמוט כי נאמן המבטיח׃

Hebreus 10:23

צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃

Salmos 119:140

20 כי כל הבטחות האלהים כלן בו היו הן ובו היו אמן לכבוד האלהים על ידינו׃

21 והמכונן אותנו אתכם במשיח ואשר משחנו הוא האלהים׃

22 אשר גם חתמנו ואשר נתן בלבנו את ערבון הרוח׃

2 Coríntios 1:20-22

כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר׃

Habacuque 2:3

לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דבר יהוה אל בית ישראל הכל בא׃

Josué 21:45

ברוך יהוה אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דבר לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דבר ביד משה עבדו׃

1 Reis 8:56

לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה׃

Números 23:19

אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃

Tiago 1:12

מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודור׃

סומך יהוה לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים׃

Salmos 145:13,14

יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת׃

Sofonias 3:5

עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר׃

Salmos 33:11

ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש׃

כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו׃

Efésios 1:13,14