Dia das Crianças

והוא ישוע אמר הניחו לילדים ואל תמנעום מבוא אלי כי לאלה מלכות השמים׃

Mateus 19:14

חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׃

Provérbios 22:6

וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך׃

Isaías 54:13

ויהי כראות הכהנים הגדולים והסופרים את הנפלאות אשר עשה ואת הילדים הצעקים במקדש ואמרים הושע נא לבן דוד ויחר להם׃

ויאמרו אליו השמע אתה את אשר אלה אמרים ויאמר ישוע אליהם כן הכי קרא לא קראתם מפי עוללים ויונקים יסדת עז׃

Mateus 21:15,16

1 בשעה ההיא נגשו התלמידים אל ישוע ויאמרו מי אפוא גדול מחבריו במלכות השמים׃

2 ויקרא ישוע אליו ילד קטן ויעמידהו בתוכם׃

3 ויאמר אמן אמר אני לכם אם לא תשובו להיות כילדים לא תבוא אל מלכות השמים׃

4 לכן כל המשפיל את עצמו כילד הזה הוא הגדול במלכות השמים׃

Mateus 18:1-4

אמן אמר אני לכם כל אשר לא יקבל את מלכות האלהים כילד הוא לא יבא בה׃

ויחבקם ויברכם בשומו את ידיו עליהם׃

Marcos 10:15,16

ויקח ילד ויעמידהו בתוכם ויחבקהו ויאמר להם׃

כל אשר יקבל בשמי ילד אחד כזה הוא מקבל אותי וכל אשר אותי יקבל איננו מקבל אותי כי אם את אשר שלחני׃

Marcos 9:36,37

ראו פן תבזו אחד wקטנים האלה כי אמר אני לכם כי מלאכיהם ראים תמיד את פני אבי שבשמים׃

Mateus 18:10

הבנים שמעו אל ילדיכם בכל דבר כי הוא לרצון לאדנינו׃

האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃

Colossenses 3:20,21

הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃

Salmos 127:3

1 שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃

2 כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃

3 למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃

4 ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

Efésios 6:1-4

24 יברכך יהוה וישמרך׃

25 יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃

26 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃

Números 6:24-26