Dia dos Avós

וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃

Salmos 103:17

נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם׃

Salmos 37:25

ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט׃

Isaías 46:4

עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃

Provérbios 16:31

רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך׃

Deuteronômio 4:9

עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו׃

להגיד כי ישר יהוה צורי ולא עלתה בו׃

Salmos 92:14,15

ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו׃

וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Isaías 40:30,31

כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו׃

Salmos 100:5

דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו׃

Salmos 145:4

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃

Provérbios 17:6