Dificuldades

8 צרר מים בעביו ולא נבקע ענן תחתם׃

9 מאחז פני כסה פרשז עליו עננו׃

10 חק חג על פני מים עד תכלית אור עם חשך׃

Jó 26:8-10

ויאמר אליהם קטני האמונה למה זה יראתם ויקם ויגער ברוחות ובים ותהי דממה גדולה׃

ויתמהו האנשים ויאמרו מי אפוא הוא אמר גם הרוחות והים לו ישמעון׃

Mateus 8:26,27

ואם ככה מלביש האלהים את חציר השדה אשר היום צמח ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃

לכן אל תדאגו לאמר מה נאכל ומה נשתה ומה נלבש׃

Mateus 6:30,31

39 פרש ענן למסך ואש להאיר לילה׃

40 שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם׃

41 פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר׃

Salmos 105:39-41

בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא׃

Jó 5:21

אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם׃

Salmos 89:9

אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃

Salmos 91:2

נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם׃

Salmos 37:25

1 למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

2 על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃

3 יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה׃

Salmos 46:1-3

וסכה תהיה לצל יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר׃

Isaías 4:6

כד הקמח לא כלתה וצפחת השמן לא חסר כדבר יהוה אשר דבר ביד אליהו׃

1 Reis 17:16

35 מי יפרידנו מאהבת המשיח הצרה או מצוקה או משטמה או רעב אם עריה או סכנה או חרב׃

36 ככתוב כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה׃

37 אבל בכל אלה גברנו מאד על ידי האהב אתנו׃

38 ובטוח אנכי כי לא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההוה ולא העתיד׃

39 לא הרוח ולא העמק ולא כל בריה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 8:35-39

כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך׃

Isaías 43:2

ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה׃

ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃

Salmos 9:9,10

מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃

Salmos 93:4

יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה׃

לא יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו׃

Salmos 37:18,19

בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃

Salmos 62:8

טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃

Naum 1:7

נחלצים אנחנו בכל ולא נדכאים דאגים ולא נואשים׃

נרדפים ולא נטושים משלכים ולא אבדים׃

2 Coríntios 4:8,9

כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר׃

Isaías 25:4

כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך׃

Isaías 44:3

יקם סערה לדממה ויחשו גליהם׃

Salmos 107:29

והאשה ברחה המדברה אשר שם הוכן לה מקום מאת אלהים למען יכלכלוה שם ימים אלף ומאתים וששים׃

Apocalipse 12:6

הנה השלטתי אתכם לדרך על נחשים ועקרבים ועל כל גבורת האיב וכל דבר לא יזיק לכם׃

Lucas 10:19