Dinheiro

ויאמר אליהם ראו והשמרו לכם מבצע בצע כי חיי האדם אינם תלוים בהרבות נכסיו׃

Lucas 12:15

התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועיף השמים׃

Provérbios 23:5

אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃

1 Timóteo 6:9

וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כח להתנדב כזאת כי ממך הכל ומידך נתנו לך׃

1 Crônicas 29:14

אל תיגע להעשיר מבינתך חדל׃

Provérbios 23:4

אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל׃

Eclesiastes 5:10

כי במקום אשר אוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם׃

Mateus 6:21

ויאמר אליו אדניו כן העבד הטוב והנאמן כי במעט נאמן היית ועל הרבה אפקידך בוא אל שמחת אדניך׃

Mateus 25:21

קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃

Provérbios 16:16

לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃

Provérbios 11:4

טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו׃

Provérbios 15:16

לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃

Romanos 13:7

את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃

1 Timóteo 6:17

כי לזאת אף משלמים אתם את המס כי משרתי אלהים המה השקדים על זאת׃

Romanos 13:6

תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב׃

Provérbios 19:22

כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃

Provérbios 3:9

בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון׃

Salmos 119:14

הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה׃

Provérbios 13:11

הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו׃

Provérbios 18:11

טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים׃

כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים יהוה׃

Salmos 37:16,17

לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃

Provérbios 10:2

ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃

Provérbios 10:22

שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי׃

Provérbios 30:8

רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃

Hebreus 13:5

נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב׃

Provérbios 22:1