Dívidas

עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה׃

Provérbios 22:7

כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו׃

Deuteronômio 15:6

לא יוכל איש לעבד שני אדנים כי אם ישנא את האחד ויאהב את האחר או ידבק באחד ויבזה את האחר לא תוכלו עבוד את האלהים ואת הממון׃

Mateus 6:24

אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות׃

Provérbios 3:27

לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן׃

Salmos 37:21

וכל השאל ממך תן לו והלקח את אשר לך אל תשאל מאתו׃

Lucas 6:30

לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃

Romanos 13:7

כי מי מכם החפץ לבנות מגדל הלא ישב בראשונה ויחשב את ההוצאות אם השג תשיג ידו להשלימו׃

Lucas 14:28

רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃

Hebreus 13:5

הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה׃

Provérbios 13:11

וסלח לנו את חבותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחיבינו׃

Mateus 6:12

ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה׃

Romanos 13:8