Doença

לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם׃

Provérbios 17:22

נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃

Isaías 53:3

אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה׃

Isaías 53:4

36 ערום ותכסוני חולה ותבקרוני במשמר הייתי ותבאו אלי׃

37 וענו הצדיקים ואמרו אדנינו מתי ראינוך רעב ונכלכלך או צמא ונשקה אותך׃

38 ומתי ראינוך גר ונאספך או ערם ונכסך׃

39 ומתי ראינוך חולה או במשמר ונבא אליך׃

40 והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם׃

Mateus 25:36-40

ויהי לעת ערב ויביאו אליו רבים אחוזי שדים ויגרש את הרוחות בדבר וירפא את כל החולים׃

למלאת את אשר דבר ישעיהו הנביא לאמר חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם׃

Mateus 8:16,17

ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך׃

Êxodo 15:26

וישמע ישוע ויאמר החזקים אינם צריכים לרפא כי אם החלים לא באתי לקרא הצדיקים כי אם החטאים לתשובה׃

Marcos 2:17

רפאו את החולים טהרו את המצרעים הקימו את המתים ואת השדים גרשו חנם לקחתם חנם תתנו׃

Mateus 10:8

רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה׃

Provérbios 18:14

ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך׃

Êxodo 23:25

7 ולמען אשר לא אתרומם ברב גדל החזינות נתן לי סלון בבשרי מלאך השטן להכתני באגרוף למען לא אתרומם׃

8 על זאת התחננתי שלש פעמים אל האדון להסירו ממני׃

9 ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃

10 לכן רצתה נפשי בחלשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח כי כאשר חלשתי אז גבור אני׃

2 Coríntios 12:7-10

ויסב ישוע בכל הערים והכפרים וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃

Mateus 9:35

איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה׃

ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃

Tiago 5:14,15

תוחלת ממשכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה׃

Provérbios 13:12

1 למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה׃

2 יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו׃

3 יהוה יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו׃

Salmos 41:1-3

רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה׃

Jeremias 17:14

הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃

Salmos 147:3

כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃

Salmos 32:3

יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃

Salmos 146:8

אתם ידעתם אשר בחלשת בשרי בשרתי לכם את הבשורה לראשונה׃

ואתם לא בזיתם את נסיוני אשר נסיתי בבשרי ולא געלתם אתו כי אם קבלתם אתי כמלאך אלהים כמשיח ישוע׃

Gálatas 4:13,14

אל תרבה לשתות עוד מים כי אם קח מעט יין בעבור בטנך ואשר פעמים רבות חלה אתה׃

1 Timóteo 5:23

הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃

Salmos 103:3

ורפאו את החולים אשר בקרבה ואמרו להם קרבה אליכם מלכות האלהים׃

Lucas 10:9

ומחה אלהים כל דמעה מעיניהם והמות לא יהיה עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשנות עברו׃

Apocalipse 21:4

התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃

Tiago 5:16

חביבי חפצי הוא כי ייטב לך בכל דבר ותחזק כאשר טוב לך בנפשך׃

3 João 1:2

ויקרא אל שנים העשר ויתן להם גבורה ושלטן על כל השדים ולרפא חליים׃

וישלחם לקרא את מלכות האלהים ולרפא את החלים׃

Lucas 9:1,2