Domínio próprio

ברכו יהוה כל מעשיו בכל מקמות ממשלתו ברכי נפשי את יהוה׃

Salmos 103:22

באשר ידענו כי המשיח אחרי אשר נעור מן המתים לא ימות עוד והמות לא ישלט בו עוד׃

Romanos 6:9

ואשר המה בבשר לא יוכלו להיות רצוים לאלהים׃

ואתם אינכם בבשר כי אם ברוח אם אמנם רוח האלהים שכן בקרבכם כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו׃

Romanos 8:8,9

התעוררו שקדו כי מריבכם השטן משוטט כאריה שאג ומבקש את אשר יבלע׃

ועמדתם נגדו חזקים באמונה ודעו כי ענוים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם׃

1 Pedro 5:8,9

מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודור׃

Salmos 145:13

24 הלא ידעתם כי רצי המרוצה באסטדין רצים כלם ורק אחד מהם ישיג את שכר הנצוח ככה רוצו למען תשיגהו׃

25 וכל העמד להאבק ינזר מכל דבר המה לקחת כתר נפסד ואנחנו לקחת כתר אשר איננו נפסד׃

26 לכן הנני רץ לא כמו בחשכה הנני נלחם לא כהולם רוח׃

27 כי אם אדכא את גופי ואשעבדנו פן אהיה אני הקורא לאחרים נאלח בעצמי׃

1 Coríntios 9:24-27

אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד׃

כי אזרחותנו בשמים היא ומשם מחכים אנחנו למושיענו אדנינו ישוע המשיח׃ [ (Philippians 3:22) אשר יחליף את גוף שפלותנו להיותו דומה לגוף כבודו כפי כח יכלתו לכבש הכל תחתיו׃ ]

Filipenses 3:20,21

כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃

2 Timóteo 1:7

אתיא ותמהיא די עבד עמי אלהא עליא שפר קדמי להחויה׃

אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותה מלכות עלם ושלטנה עם דר ודר׃

Daniel 4:2,3

חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי׃

ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל׃

Daniel 7:13,14

ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃

וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃

Gálatas 5:22,23

הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃

1 Pedro 4:7

ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃

Provérbios 10:19

כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה׃

Provérbios 29:11

וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃

ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים׃

1 Tessalonicenses 4:4,5

5 בעבור זאת השתדלו להעמיד באמונתכם את הצדקה ובצדקה את הדעת׃

6 ובדעת את הפרישות ובפרישות את הסבלנות ובסבלנות את החסידות׃

7 ובחסידות את האחוה ובאחוה את האהבה׃

2 Pedro 1:5-7

כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃

למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃

Isaías 9:6,7

עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו׃

Provérbios 25:28

המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו׃

Jó 25:2

אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃

אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃

Colossenses 1:13,14

אך אם לא יוכלו להנזר יתחברו בנשואין כי טוב להתחבר בנשואין מהיות בער בתאוה׃

1 Coríntios 7:9

טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃

Provérbios 16:32

אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים׃

ממעל לכל שררה ושלטן וגבורה וממשלה וכל הנקרא בשם לא לבד בעולם הזה כי אם גם בעולם הבא׃

Efésios 1:20,21

11 כי הופיע חסד אלהים להושיע את כל בני האדם׃

12 וליסר אתנו אשר נתעב הרשע ותאות העולם ונחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות׃

13 ונחכה לתקוה המאשרת ולהופעת כבוד אלהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח׃

Tito 2:11-13

1 ועתה כאשר ענה המשיח בעדנו בבשר כן היו גם אתם מזינים במחשבה ההיא כי המענה בבשר חדל מחטוא׃

2 למען אשר לא תחיו עוד לתאות בני אדם כי אם לרצון אלהים כל ימי היתכם עוד בבשר׃

3 כי דינו עת החיים אשר עברה לעשות כחפץ הגוים בלכתנו בדרכי זמה ובתאות כסבאי יין וזללי בשר ורדפי שכר ותועבות עבדת האלילים׃

4 ועל זאת תמהים המה ומגדפים כי לא תרוצו עמהם לשטף בזמה כמוהם׃

5 אשר יתנו חשבון לפני העתיד לשפט החיים והמתים׃

1 Pedro 4:1-5

22 כי כאשר באדם מתים כלם כן גם יחיו כלם במשיח׃

23 וכל אחד ואחד בסדרו ראשית כלם המשיח ואחרי כן אשר הם למשיח בבואו׃

24 ואחרי כן הקץ כשימסר את המלכות אל האלהים האב אחרי בטלו כל משרה וכל שלטן וגבורה׃

25 כי הוא מלך ימלך עד כי ישית את כל איביו תחת רגליו׃

1 Coríntios 15:22-25

עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃

1 Coríntios 10:13