Egoísmo

והשנית הדמה לה היא ואהבת לרעך כמוך ואין מצוה גדולה מאלה׃

Marcos 12:31

כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה׃

Romanos 15:2

ויקרא אל העם ואל תלמידיו ויאמר אליהם החפץ ללכת אחרי יכחש בנפשו וישא את צלבו וילך אחרי׃

Marcos 8:34

אבל לא אחוש לאחת מהנה וגם נפשי לא יקרה בעיני למען אשלים בשמחה את מרוצתי ואת השרות אשר קבלתי מאת האדון ישוע להעיד על בשורת חסד אליהם׃

Atos 20:24

ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃

Filipenses 2:3

אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃

1 Coríntios 3:18

הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע׃

Salmos 119:36

עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃

Gálatas 2:20

כי במקום קנאה ומריבה שם מהומה וכל מעשה רע׃

Tiago 3:16

איש איש אל יבקש את תועלת עצמו כי אם את תועלת רעהו׃

1 Coríntios 10:24

נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃

Provérbios 11:25

האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃

לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה׃

1 Coríntios 13:4,5

לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו׃

Provérbios 18:2