Ensinar

לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃

Mateus 7:24

תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה׃

Provérbios 9:10

וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו ויקם דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את יהוה וגם את המעשה אשר עשה לישראל׃

Juízes 2:10

החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך׃

בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים׃

Provérbios 4:13,14

כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃

למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃

2 Timóteo 3:16,17

הזקנים המיטיבים לנהל ראוים הם למשנה כבוד וביותר העמלים בדבר ובהוראה׃

כי הכתוב אמר לא תחסם שור בדישו ועוד נאמר הפעל שוה בשכרו׃

1 Timóteo 5:17,18

שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃

כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃

Provérbios 1:8,9

20 נצר בני מצות אביך ואל תטש תורת אמך׃

21 קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרתך׃

22 בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך׃

23 כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר׃

Provérbios 6:20-23

דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

Colossenses 3:16

כי כל אשר נכתב מלפנים ללמדנו נכתב למען תהיה לנו תקוה בסבלנות ובתנחומות הכתובים׃

Romanos 15:4

1 משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי פי׃

2 אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם׃

3 אשר שמענו ונדעם ואבותינו ספרו לנו׃

4 לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה׃

Salmos 78:1-4

23 מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים׃

24 הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך׃

25 עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך׃

26 פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו׃

27 אל תט ימין ושמאול הסר רגלך מרע׃

Provérbios 4:23-27

תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות׃

Provérbios 13:14

אבל תרחק מדברי הבל הפסולים כי יוסיפו הרבות רשע׃

ושיחתם כרקב תאכל סביב אשר מהם הומניוס ופיליטוס׃

2 Timóteo 2:16,17

1 משלי שלמה בן דוד מלך ישראל׃

2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה׃

3 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים׃

4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה׃

5 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃

6 להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃

7 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃

Provérbios 1:1-7

5 קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי׃

6 אל תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך׃

7 ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃

8 סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃

Provérbios 4:5-8

5 ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך׃

6 והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך׃

7 ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

Deuteronômio 6:5-7

כל העבר על תורת המשיח ואיננו עמד בה אין לו אלהים והעמד בתורת המשיח יש לו גם האב גם הבן׃

2 João 1:9

14 ויהי בחצי ימי החג עלה ישוע אל המקדש וילמד׃

15 ויתמהו היהודים ויאמרו איך ידע זה ספר והוא לא למד׃

16 ויען אתם ישוע ויאמר לקחי לא שלי הוא כי אם לאשר שלחני׃

17 האיש החפץ לעשות רצונו ידע לקחי אם מאת אלהים הוא ואם מנפשי אדבר׃

18 המדבר מנפשי כבוד עצמו יבקש אבל המבקש כבוד שלחו נאמן הוא ואין עולתה בו׃

João 7:14-18