Esperança

נחזיקה בהודית התקוה בל נמוט כי נאמן המבטיח׃

Hebreus 10:23

ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש׃

Romanos 15:13

כי האמונה היא חסן הבטחון במקוה והוכחת דברים לא נראים׃

Hebreus 11:1

אבל אם נקוה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות׃

Romanos 8:25

כי לזאת אנחנו גם יגעים גם נעלבים על אשר הוחלנו לאלהים חיים שהוא המושיע לכל האדם וביותר למאמינים׃

1 Timóteo 4:10

רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃

Isaías 61:1

אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד׃

Colossenses 1:27

חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה׃

Salmos 31:24

אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על יהוה אלהיו׃

Salmos 146:5

אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו איבי לי׃

גם כל קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם׃

Salmos 25:2,3

כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Jeremias 29:11

מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃

Salmos 42:11

וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃

1 João 3:3

כי נושענו בתקוה אך התקוה הנראה לעינים איננה תקוה כי איך ייחל איש לדבר אשר הוא ראה׃

אבל אם נקוה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות׃

Romanos 8:24,25

את יהוה אלהים אתו תקדישו בלבבכם והיו נכנים תמיד להשיב דבר בענוה וביראה לכל שאל אתכם חשבון התוחלת אשר בקרבכם׃

1 Pedro 3:15

סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי׃

Salmos 119:114

גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת׃

Efésios 4:4

והתקוה היא לא תביש כי הוצק בלבבנו אהבת אל על ידי רוח הקדש הנתן לנו׃

Romanos 5:5

וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Isaías 40:31

חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו׃

Lamentações 3:24

כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי׃

Salmos 119:81

ועתה מה קויתי אדני תוחלתי לך היא׃

Salmos 39:7

יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה׃

Salmos 5:3

יהי חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך׃

Salmos 33:22

יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃

יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃

Salmos 121:7,8

ולא זאת בלבד כי אף נתהלל בצרות יען אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות׃

והסבלנות לידי עמידה בנסיון והעמידה בנסיון לידי תקוה׃

Romanos 5:3,4

ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃

Efésios 1:18

בזכרנו תמיד לפני האלהים אבינו את פעל אמונתכם ויגיעת אהבתכם וסבלנות תקותכם לאדנינו ישוע המשיח׃

1 Tessalonicenses 1:3

אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃

Salmos 62:5

לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלהים באדנינו ישוע המשיח׃

אשר בידו מצאנו באמונה מבוא אל החסד הזה אשר אנחנו עמדים בו ונתהלל בתקות כבוד האלהים׃

Romanos 5:1,2

אחרי אשר שמענו אמונתכם במשיח ישוע ואהבתכם אל כל הקדשים׃

בעבור התקוה הצפונה לכם בשמים ונודעתם לכם מקדם בדבר אמת הבשורה׃

Colossenses 1:4,5

הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום׃

Salmos 25:5

לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃

Mateus 11:28

תוחלת ממשכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה׃

Provérbios 13:12

ועל דבר הישנים אחי לא נכחד מכם דבר למען לא תעצבו כאחרים אשר אין להם תקוה׃

כי אם נאמין אשר מת ישוע ויחי כן יביא האלהים על ידי ישוע גם את הישנים אתו׃

1 Tessalonicenses 4:13,14

את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃

1 Timóteo 6:17

על כן בהיות לנו תקוה כזאת פתחון פינו רב הוא׃

2 Coríntios 3:12

ברוך האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים׃

1 Pedro 1:3

קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃

Salmos 130:5

ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי׃

Miquéias 7:7

שמחו בתוחלת סבלו בצרה שקדו על התפלה׃

Romanos 12:12

נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא׃

Salmos 33:20

נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחקים׃

Salmos 65:5

17 שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט׃

18 הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃

19 להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃

Salmos 33:17-19

אשר הוא לבדו חי וקים והוא הדר באור נשגב ואיש לא ראהו ולא יוכל לראונו ולו הכבוד וגבורת עולמים אמן׃

1 Timóteo 6:16

ועתה שלש אלה תעמדנה האמונה והתקוה והאהבה והגדולה בהן היא האהבה׃

1 Coríntios 13:13

כי לא לנצח ישכח אביון תקות ענוים תאבד לעד׃

Salmos 9:18

למען נצדק בחסדו ונירש לפי התקוה את חיי העולמים׃

Tito 3:7