Esperar em Deus

יהוה חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה׃

Isaías 33:2

לכן אחי דמו והוחילו עד בוא האדון הנה האכר מחכה לטוב תבואת האדמה בהוחילו כי ירד עליה גשם יורה ומלקוש׃

כן הוחילו גם אתם ואמצו לבבכם כי קרוב האדון לבא׃

Tiago 5:7,8

אל תאמר אשלמה רע קוה ליהוה וישע לך׃

Provérbios 20:22

כי מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו ארץ׃

Salmos 37:9

ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו׃

Isaías 64:4

ושמרתם את נפשתיכם באהבת אלהים וחכיתם לרחמי אדנינו ישוע המשיח לחיי העולם׃

Judas 1:21

דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃

Salmos 37:7

קוה אל יהוה ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה׃

Salmos 37:34

קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃

נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר׃

Salmos 130:5,6

גם כל קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם׃

Salmos 25:3

כי לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי׃

Salmos 38:15

קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃

Salmos 27:14

למנצח לדוד מזמור קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃

Salmos 40:1

וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Isaías 40:31

אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃

Salmos 62:5

אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד׃

Filipenses 3:20