Esperar no Senhor

22 זכו את נפשתיכם על ידי הרוח בשמעכם בקול האמת לאהבת אחים בלא חנפה ואהבתם איש את רעהו אהבה חזקה בלב טהור׃

23 כנולדים מחדש לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת במאמר אלהים החי והקים לעולם׃

24 כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃

25 ודבר יהוה יקום לעולם וזה הוא הדבר אשר בשר לכם׃

1 Pedro 1:22-25

קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃

נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר׃

Salmos 130:5,6

ולא יאחר יהוה את אשר הבטיח כאשר יש חשבים אתה לאחור כי אך האריך אפו בעבורנו ולא יחפץ באבד איש כי אם בפנות כלם לתשובה׃

2 Pedro 3:9

1 אז תדמה מלכות השמים לעשר עלמות אשר לקחו את נרותיהן ותצאנה לקראת החתן׃

2 חמש מהן היו חכמות וחמש כסילות׃

3 הכסילות לקחו את הנרות ולא לקחו עמהן שמן׃

4 והחכמות לקחו שמן בכליהן ואת נרותיהן׃

5 וכאשר בשש החתן לבוא ותנמנה כלן ותרדמנה׃

6 ויהי בחצות הלילה ותהי צוחה הנה החתן צאינה לקראתו׃

7 אז התעוררו כל העלמות ההן ותיטבנה את נרותיהן׃

8 ותאמרנה הכסילות אל החכמות תנה לנו משמנכן כי יכבו נרותינו׃

9 ותענינה החכמות לאמר לא כן פן יחסר לנו ולכן כי אם לכנה אל המוכרים וקנינה לכן׃

10 ויהי בעת לכתן לקנות ויבוא החתן והנכנות ללכת באו אתו אל החתנה ותסגר הדלת׃

11 ואחרי כן באו גם שאר העלמות ותאמרנה אדנינו אדנינו פתח לנו׃

12 ויען ויאמר אמן אמר אני לכן לא ידעתי אתכן׃

13 לכן שקדו כי אינכם יודעים את היום ואת השעה אשר יבא בה בן האדם׃

Mateus 25:1-13

1 למנצח לדוד מזמור קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃

2 ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשרי׃

3 ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃

4 אשרי הגבר אשר שם יהוה מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב׃

5 רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃

6 זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת׃

7 אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי׃

8 לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃

9 בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃

10 צדקתך לא כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב׃

11 אתה יהוה לא תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני׃

12 כי אפפו עלי רעות עד אין מספר השיגוני עונתי ולא יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני׃

13 רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה׃

14 יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃

Salmos 40:1-14

20 נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא׃

21 כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו׃

22 יהי חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך׃

Salmos 33:20-22

אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃

Salmos 62:5

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

Provérbios 3:5,6

ולכן יחכה יהוה לחננכם ולכן ירום לרחמכם כי אלהי משפט יהוה אשרי כל חוכי לו׃

Isaías 30:18

וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Isaías 40:31

1 לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

2 בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃

3 אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃

4 אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃

5 כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃

6 ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה׃

7 שמע יהוה קולי אקרא וחנני וענני׃

8 לך אמר לבי בקשו פני את פניך יהוה אבקש׃

9 אל תסתר פניך ממני אל תט באף עבדך עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלהי ישעי׃

10 כי אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני׃

11 הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי׃

12 אל תתנני בנפש צרי כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס׃

13 לולא האמנתי לראות בטוב יהוה בארץ חיים׃

14 קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃

Salmos 27:1-14

ולא זאת בלבד כי אף נתהלל בצרות יען אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות׃

והסבלנות לידי עמידה בנסיון והעמידה בנסיון לידי תקוה׃

Romanos 5:3,4

לכן אחי דמו והוחילו עד בוא האדון הנה האכר מחכה לטוב תבואת האדמה בהוחילו כי ירד עליה גשם יורה ומלקוש׃

כן הוחילו גם אתם ואמצו לבבכם כי קרוב האדון לבא׃

Tiago 5:7,8

הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה׃

Tiago 5:11

לולא האמנתי לראות בטוב יהוה בארץ חיים׃

קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃

Salmos 27:13,14

קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃

Salmos 27:14

להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה׃

Colossenses 1:11

קוה אל יהוה ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה׃

Salmos 37:34