Espírito

שקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפה׃

Mateus 26:41

10 לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃

11 אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני׃

12 השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני׃

Salmos 51:10-12

ותראינה אליהם לשנות נחלקות ומראיהן כאש ותנוחינה אחת אחת על כל אחד מהם׃

וימלאו כלם רוח הקדש ויחלו לדבר בלשנות אחרות כאשר נתנם הרוח להטיף׃

Atos 2:3,4

ואנחנו כלנו בפנים מגלים ראים את כבוד האדון במראה ונחלף אל עצם דמות ההיא מכבוד אל כבוד כהחלף מאת אדון הרוח׃

2 Coríntios 3:18

ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר יהוה אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר יהוה צבאות׃

Zacarias 4:6

כי כאשר הגוף בלי נשמה מת הוא כן גם האמונה בלי מעשים מתה היא׃

Tiago 2:26

אשרי עניי רוח כי להם מלכות השמים׃

Mateus 5:3

לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃

שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה׃

Efésios 3:16,17

קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃

Salmos 34:18

כי מי הוא בבני אדם הידע את אשר באדם בלתי אם רוח האדם אשר בקרבו כן גם לא ידע איש את אשר באלהים בלתי אם רוח האלהים׃

1 Coríntios 2:11

כי יודע אני שתהיה לי זאת לישועה בתפלתכם ובעזרת רוח ישוע המשיח׃

Filipenses 1:19

האלהים רוח הוא והמשתחוים לו צריכים להשתחות ברוח ובאמת׃

João 4:24

כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃

Hebreus 4:12

כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃

והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו׃

Romanos 8:15,16

כי הבשר מתאוה הפך מן הרוח והרוח הפך מן הבשר ושניהם מתקוממים זה לזה עד שלא תוכלו לעשות את אשר תחפצו׃

Gálatas 5:17

ואם המשיח בקרבכם אז הגוף מת הוא בדבר החטא והרוח חיים הוא בדבר הצדקה׃

Romanos 8:10

כה אמר אדני יהוה לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם׃

Ezequiel 37:5

ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃

וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃

Gálatas 5:22,23

תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם׃

Provérbios 1:23

וכן גם הרוח תמך אתנו בחלשותינו כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמקות מדבר׃

Romanos 8:26

הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי האב מן השמים יתן את רוח הקדש לשאלים מאתו׃

Lucas 11:13

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ׃

והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃

Gênesis 1:1,2

או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃

כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃

1 Coríntios 6:19,20

כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃

2 Timóteo 1:7

שקדו ואל תעצלו התלהבו ברוח עבדו את האדון׃

Romanos 12:11

כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו׃

Efésios 1:17

אהובי אל תאמינו לכל רוח כי אם בחנו הרוחות אם מאלהים המה כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם׃

1 João 4:1

אבל הדבק באדון רוח אחד הוא עמו׃

1 Coríntios 6:17

בזאת נדע אשר בו נקום והוא בנו כי נתן לנו מרוחו׃

1 João 4:13

והנני אמר התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאות הבשר׃

Gálatas 5:16

כי מחשבת הבשר היא המות ומחשבת הרוח היא החיים והשלום׃

Romanos 8:6

וננתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר׃

למען בחקתי ילכו ואת משפטי ישמרו ועשו אתם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים׃

Ezequiel 11:19,20

כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה׃

Provérbios 16:2

אולם תבוא שעה ועתה היא אשר עבדי אל האמתים ישתחוו לאב ברוח ובאמת כי במשתחוים כאלה חפץ האב׃

האלהים רוח הוא והמשתחוים לו צריכים להשתחות ברוח ובאמת׃

João 4:23,24

והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו׃

Romanos 8:16

ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש׃

Romanos 15:13

לכן חביבי בהיות לנו ההבטחות האלה נטהרה את עצמנו מכל טמאת בשר ורוח להשלים קדשתנו ביראת אלהים׃

2 Coríntios 7:1

עד אשר לא ירחק חבל הכסף ותרץ גלת הזהב ותשבר כד על המבוע ונרץ הגלגל אל הבור׃

וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃

Eclesiastes 12:6,7

לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃

טוב שפל רוח את עניים מחלק שלל את גאים׃

Provérbios 16:18,19

אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם׃

Jó 32:8

ועתה מה לעשות אתפללה ברוחי ואתפללה גם בשכלי אזמרה ברוחי ואזמרה גם בשכלי׃

1 Coríntios 14:15

אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃

תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו׃

Salmos 146:3,4

רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃

Isaías 61:1

כי כל אשר רוח אלהים ינהגם בני אלהים המה׃

Romanos 8:14

חסד ישוע המשיח אדנינו עם כלכם אמן׃

Filipenses 4:23

טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃

Provérbios 16:32

זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה׃

Salmos 51:17

נר יהוה נשמת אדם חפש כל חדרי בטן׃

Provérbios 20:27

כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃

Romanos 8:15

אם נחיה ברוח נתהלכה גם ברוח׃

Gálatas 5:25