Estudar a Bíblia

ואלה היו נדיבים מאנשי תסלוניקי ויקבלו את הדבר בכל לב וידרשו בכתובים יום יום לדעת אם כן הוא הדבר׃

Atos 17:11

כי באחד לחדש הראשון הוא יסד המעלה מבבל ובאחד לחדש החמישי בא אל ירושלם כיד אלהיו הטובה עליו׃

כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת יהוה ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט׃

Esdras 7:9,10

15 ומנעוריך ידעת את כתבי הקדש היכלים להחכימך אל הישועה על ידי האמונה במשיח ישוע׃

16 כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃

17 למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃

2 Timóteo 3:15-17

5 ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך׃

6 והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך׃

7 ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

8 וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך׃

9 וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך׃

Deuteronômio 6:5-9

והיה שקוד לקרות ולהוכיח ולהורת עד כי אבוא׃

1 Timóteo 4:13

נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃

Salmos 119:105

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃

Josué 1:8

היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת׃

2 Timóteo 2:15

1 משלי שלמה בן דוד מלך ישראל׃

2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה׃

3 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים׃

4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה׃

5 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃

6 להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃

Provérbios 1:1-6

אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך׃

Salmos 119:7

ויאמר ישוע אליהם הלא בזאת אתם תעים באשר אינכם יודעים גם את הכתובים גם את גבורת האלהים׃

Marcos 12:24

ואתם אהובים אשר ידעתם זאת השמרו לנפשתיכם פן תמשכו אחרי טעות אנשי בליעל ונפלתם ממעזכם׃

ורבו בחסד ובדעת אדנינו ומושיענו ישוע המשיח אשר לו הכבוד גם היום וגם ליום העולם אמן׃

2 Pedro 3:17,18

בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃

כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך׃

Provérbios 3:1,2

נדמו עמי מבלי הדעת כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני׃

Oséias 4:6

97 מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃

98 מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃

99 מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃

Salmos 119:97-99

9 במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃

10 בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃

11 בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃

12 ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃

13 בשפתי ספרתי כל משפטי פיך׃

14 בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון׃

15 בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך׃

16 בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך׃

Salmos 119:9-16

את התשועה אשר עליה חקרו ודרשו הנביאים הנבאים על החסד השמור לכם׃

בחקרם לדעת מתי ואיך תהיה העת אשר הודיעה רוח המשיח אשר בקרבם בהגידו מראש את ענויי המשיח ואת הגדלות אשר אחריהם׃

1 Pedro 1:10,11

לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר׃

Isaías 8:20

כי כל אשר נכתב מלפנים ללמדנו נכתב למען תהיה לנו תקוה בסבלנות ובתנחומות הכתובים׃

Romanos 15:4

18 והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים׃

19 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את יהוה אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם׃

20 לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל׃

Deuteronômio 17:18-20

דרשו בכתובים אשר תחשבו שיש לכם חיי עולמים בהם והמה המעידים עלי׃

João 5:39

כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר׃

Provérbios 6:23

החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך׃

Provérbios 4:13