Simplicidade do Evangelho

27 כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק׃

28 ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃

29 כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר׃

1 Coríntios 1:27-29

כי לא שלחני המשיח לטבול כי אם לבשר לא בחכמת דברים למען אשר לא יהיה לריק צלב המשיח׃

1 Coríntios 1:17

ודברי וקריאתי לא לפתות באמרי חכמת בני אדם כי אם בתוכחת הרוח והגבורה׃

1 Coríntios 2:4

ואני בהנשאי מעל הארץ אמשך כלם אלי׃

João 12:32