Falar

הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום׃

Provérbios 15:22

ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃

Provérbios 10:19

וכי יחטא לך אחיך לך והוכחת אותו בינך ובינו לבדו ואם ישמע אליך קנית לך אחיך׃

Mateus 18:15

הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר׃

Provérbios 11:13

הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו׃

Salmos 105:1

ובהתפללכם אל תפטפטו כגוים החשבים כי בהרבות דבריהם ישמעו׃

Mateus 6:7

מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה׃

Provérbios 18:21

אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃

1 Pedro 3:9

שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב׃

Provérbios 15:23

בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃

1 João 3:18

נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו׃

Provérbios 13:3

פתח פיך לאלם אל דין כל בני חלוף׃

Provérbios 31:8

לכן כל אשר דברתם בחשך באור ישמע ואת אשר לחשתם לאזן בחדרים קרא יקרא על הגגות׃

Lucas 12:3

מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף׃

Provérbios 15:1

כי כלנו מרבים להכשל ואשר לא יכשל בדבור הוא איש תמים וביכלתו לשום רסן גם לכל גופו׃

Tiago 3:2

גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון׃

Provérbios 17:28

דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו׃

Eclesiastes 10:12

ואני אמר לכם כל מלה בטלה אשר ידברו בני האדם יתנו עליה חשבון ביום הדין׃

Mateus 12:36

כי אם תודה בפיך אשר ישוע הוא האדון ותאמין בלבבך אשר האלהים העירו מן המתים אז תושע׃

Romanos 10:9

מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח׃

Provérbios 15:4

האיש הטוב מאוצר לבבו הטוב מפיק את הטוב והאיש הרע מאוצר לבבו הרע מפיק את הרע כי משפעת הלב ימלל פיהו׃

Lucas 6:45

וכן גם הרוח תמך אתנו בחלשותינו כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמקות מדבר׃

Romanos 8:26

ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך׃

Salmos 71:8

על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃

Tiago 1:19

כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃

Efésios 4:29