Família de Deus

והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃

אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו׃

João 1:12,13

ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום׃

Hebreus 10:25

7 אם סבלים אתם מוסר דעו כי כאב עם בניו כן מתנהג אלהים עמכם כי איה הבן אשר אביו לא ייסרנו׃

8 אך אם תהיו באין מוסר אשר היה מנת כלם אז ממזרים אתם ולא בנים׃

9 ועוד אם אבות בשרנו היו מיסרים אתנו ונירא מהם אף כי נכנע לפני אבי הרוחות ונחיה׃

10 כי המה יסרונו כטוב בעיניהם לימים מעטים אבל זה להועיל למען יהיה לנו חלק בקדשתו׃

Hebreus 12:7-10

33 ויען ויאמר אליהם מי הם אמי ואחי׃

34 ויבט סביב אל הישבים סביביו ויאמר הנה אמי ואחי׃

35 כי כל אשר יעשה רצון האלהים הוא אחי ואחותי ואמי׃

Marcos 3:33-35

אל תגער בזקן כי אם תזהירנו כאב לך ואת הצעירים כאחים׃

את הזקנות כאמות ואת הצעירות כאחיות ובכל טהרה׃

1 Timóteo 5:1,2

15 כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃

16 והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו׃

17 ואם בנים אנחנו גם ירשים נהיה ירשי אלהים וחברי המשיח בירשה אם אמנם נתענה אתו למען גם אתו נכבד׃

Romanos 8:15-17

4 ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃

5 לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃

6 ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃

7 לכן אינך עוד עבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש האלהים על ידי המשיח׃

Gálatas 4:4-7

26 כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃

27 כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃

28 ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע׃

Gálatas 3:26-28

והעבד לא ישכן בבית לעולם הבן ישכן לעולם׃

João 8:35

כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃

Romanos 12:5

ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃

אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃

1 João 3:1,2

לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃

Gálatas 6:10

ואם יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל האברים ואם יכבד אבד אחד ישמחו אתו כל האברים׃

1 Coríntios 12:26

על כן אכרעה על ברכי לאבי אדנינו ישוע המשיח׃

אשר נקרא על שמו כל בית אבות שבשמים ושבארץ׃

Efésios 3:14,15

יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו׃

לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃

Efésios 1:5,6

19 לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים׃

20 בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃

21 אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה׃

22 ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃

Efésios 2:19-22

ויאמר אליהם ישוע אלו אלהים הוא אביכם כי עתה אהבתם אתי כי אנכי יצאתי ובאתי מאת האלהים הן לא ממני באתי אך הוא שלחני׃

João 8:42