Filhos

1 שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃

2 יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׃

3 אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃

4 הנה כי כן יברך גבר ירא יהוה׃

Salmos 128:1-4

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך׃

ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

Deuteronômio 6:6,7

ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש׃

יעבדוך עמים וישתחו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך׃

Gênesis 27:28,29

ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ׃

Gênesis 1:28

וכי יהיו לאלמנה בנים או בני בנים הם ילמדו לראשונה לעשות חסד עם ביתם ולשלם גמול לאבותם כי זה הוא טוב ורצוי לפני האלהים׃

1 Timóteo 5:4

האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃

João 16:21

וישוע הלך וגדל בחכמה ומקומה ובחן עם אלהים ועם אנשים׃

Lucas 2:52

חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר׃

Provérbios 13:24

1 שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃

2 כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃

3 למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃

Efésios 6:1-3

וירא ישוע ויכעס ויאמר אליהם הניחו לילדים לבוא אלי ואל תמנעום כי לאלה מלכות האלהים׃

Marcos 10:14

חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׃

Provérbios 22:6

אם סבלים אתם מוסר דעו כי כאב עם בניו כן מתנהג אלהים עמכם כי איה הבן אשר אביו לא ייסרנו׃

אך אם תהיו באין מוסר אשר היה מנת כלם אז ממזרים אתם ולא בנים׃

Hebreus 12:7,8

אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃

Provérbios 22:15

נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם׃

כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה׃

Salmos 37:25,26

שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃

Provérbios 4:1

ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך׃

Deuteronômio 28:4

3 הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃

4 כחצים ביד גבור כן בני הנעורים׃

5 אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער׃

Salmos 127:3-5

24 יברכך יהוה וישמרך׃

25 יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃

26 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃

Números 6:24-26

כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך׃

וצמחו בבין חציר כערבים על יבלי מים׃

Isaías 44:3,4

מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃

Provérbios 20:7

וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך׃

Isaías 54:13

הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי אביכם שבשמים יתן אך טוב לשאלים מאתו׃

Mateus 7:11

והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים׃

ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם׃

Jeremias 32:38,39

כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו׃

Salmos 103:13

ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃

1 João 3:1

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃

Provérbios 17:6

שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו׃

Provérbios 29:15

וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה׃

Deuteronômio 1:39

בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך׃

Jeremias 1:5

13 כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

15 לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃

16 גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃

Salmos 139:13-16

כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

Êxodo 20:12

אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל׃

Salmos 144:12

משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃

Provérbios 10:1

עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃

Salmos 22:10

האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃

Colossenses 3:21

ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

Efésios 6:4

הבנים שמעו אל ילדיכם בכל דבר כי הוא לרצון לאדנינו׃

Colossenses 3:20

אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות׃

Provérbios 23:13

לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה׃

Salmos 78:4

ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך׃

Deuteronômio 7:14

1 שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃

2 יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׃

3 אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃

Salmos 128:1-3

גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך׃

Salmos 112:2